Ålfiskets framtid

Interpellation 2015/16:261 av Anders Forsberg (SD)

av Anders Forsberg (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

År 2007 infördes ett generellt ålfiskeförbud i Sverige. Regleringen gav möjlighet för Havs- och vattenmyndigheten att tillåta fiske på dispens genom så kallade ålfisketillstånd. Ett krav för att få ålfisketillstånd var att fiskaren fiskat en viss minsta mängd ål under åren 2003–2005. Ålfiskeförbudet utvidgades från och med år 2012 så att allt ålfiske på västkusten förbjöds, vilket enligt uppgift drabbade ett åttiotal ålfiskare. Det fiske som i dag sker på ostkusten beräknas påverka ålbeståndet i Östersjön med 2 procent (Willem Dekker. Aqua reports 2015:11. SLU. Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015, s. 4).

Dagens innehavare av ålfisketillstånd riskerar att bli de sista svenska ålfiskarna, detta på grund av att de, till skillnad från vad som annars är brukligt, inte kan överlåta sina företag och därtill nödvändiga licenser för att bedriva ålfiske till annan person eller företag. Detta är en helt orimlig ordning, och situationen riskerar att leda till att dagens ålfiskeföretag inte kan fortsätta sin verksamhet när innevarande tillståndshavare upphör med sin verksamhet.

De åtgärder som EU:s medlemsstater vidtagit för att förbättra ålbeståndet har haft positiva effekter. Under de senaste åren har glasålsinvandringen till Europa ökat kraftigt liksom ålyngeletableringen i Sverige, där blankålsbeståndet också ökar.

Ålfisket är i dag hårt reglerat genom kravet på ålfisketillstånd. Vidare är fångstmängd och fångsttid maximerad, och endast större ålar får fångas (minimimått 70 cm). Det mycket begränsade ålfiske som bedrivs i dag kan nog anses som ett långsiktigt hållbart fiske som ger viktiga arbetstillfällen på landsbygden. Den unika ”ålakulturen” ger viktiga inkomster bland annat till turistnäringen. Ålfiskarna, som är beroende av ålen, verkar för ålens fortlevnad. Ett totalförbud för ålfisket skulle slå sönder en flerhundraårig kulturarvstradition med rötter till medeltiden.

Så min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är följande:

 

Vad avser statsrådet att göra för att säkra fortlevnaden för de svenska ålfiskarna och den unika ”ålakulturen”?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-12-09 Överlämnad: 2015-12-09 Anmäld: 2015-12-10 Sista svarsdatum: 2016-01-13 Svarsdatum: 2016-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)