Ålfiskestoppet på västkusten

Interpellation 2011/12:30 av Utbult, Roland (KD)

av Utbult, Roland (KD)

den 5 oktober

Interpellation

2011/12:30 Ålfiskestoppet på västkusten

av Roland Utbult (KD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Ålfisket har sedan den 14 september i år i praktiken stoppats på den svenska västkusten, och är förbjudet från den 1 januari 2012. Det gör att ett åttiotal ålfiskare på Sveriges västkust står utan möjlighet till inkomst från sitt ålfiske. Dessutom är investerade redskap inte i bruk.

Bakgrund: År 2008 beslöt Fiskeriverket och regeringen i den svenska ålfiskeplanen om fortsatt fiske av ål. Antalet tillstånd begränsades men gjordes inte överlåtbara och kan därmed inte överföras mellan företag och till kommande generationer.

I ett tillägg till ålfiskeplanen 2008 fattade Fiskeriverket i november 2010 beslut om att förbjuda allt fiske av gulål på västkusten från och med den 1 januari 2012. Fiskeriverket grundade sitt beslut på uppfattningen att ålbeståndet är hotat. Ålfiskarna däremot menar att det finns gott om ål på västkusten och att beståndet inte är hotat eftersom västkustålen inte bidrar till lekbiomassa.

I samband med att beslutet om ålfiskestopp fattades lovade den dåvarande generaldirektören på Fiskeriverket, Axel Wenblad, att ålfiskarna skulle få ersättning från den europeiska fiskfonden. Det visar sig dock att myndigheten inte kan betala ut ersättning för redskap och inte heller avgångsvederlag till fiskare då dessa vederlag bygger på skrotning av en båt eller ett fartyg.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Är landsbygdsministern beredd att medverka till att ålfiskarna på västkusten omgående får återuppta sitt ålfiske tills ersättningsmöjligheter föreligger?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-05 Anmäld: 2011-10-10 Besvarad: 2011-10-18 Sista svarsdatum: 2011-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)