Aktivt arbetsmiljöarbete och tillsyn i byggbranschen

Interpellation 2013/14:30 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 9 oktober

Interpellation

2013/14:30 Aktivt arbetsmiljöarbete och tillsyn i byggbranschen

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Byggbranschen sysselsätter många personer i allt från mycket stora till små företag. Arbetsplatserna är tillfälliga och förhållandena på arbetsplatsen ändras snabbt. Byggbranschen är en av de mest skadedrabbade i Sverige och enligt Arbetsmiljöverket så dör en byggnadsarbetare varje månad. Många av dem som skadats i arbete är sjukskrivna under lång tid. Varje år anmäls ca 3 000 olyckor och 1 000 sjukdomar. Var tredje skada inom branschen är en belastningsskada till följd av olämpliga arbetsställningar och manuella lyft. En femtedel av skadorna beror på fallolyckor från höjd.

Hur stort mörkertal det finns när det gäller olyckor och skador som inte anmäls är svårt att veta. Däremot är det enkelt att hitta byggen där det förekommer uppenbara brister i arbetsmiljön, där de anställdas säkerhet inte prioriteras. Ofta uppstår felaktigheter och brister på grund av entreprenörskedjor där ingen tar ansvar för arbetsmiljön.

Felaktiga byggnadsställningar, blockerade dörrar och brandfarligt material förvaras vägg i vägg med lokal som används som bostad till migrerad arbetskraft. Avsaknad av skyddsräcken, är bara några exempel från byggen i Örebro län som nyligen uppdagats.

I dag finns det enligt uppgift två inspektörer på området Örebro län, Värmland och Västmanland som jobbar mot byggbranschen. Det är med andra ord svårt för Arbetsmiljöverket att hinna med tillsyn av alla byggen där det finns brister som behöver åtgärdas.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att öka möjligheten för Arbetsmiljöverket att bedriva tillsyn i byggbranschen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-09 Anmäld: 2013-10-14 Svar fördröjt anmält: 2013-10-18 Besvarad: 2013-11-05
Debatt (11 anföranden)