Aktiv jämställdhetspolitik

Interpellation 2008/09:233 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 december

Interpellation

2008/09:233 Aktiv jämställdhetspolitik

av Eva-Lena Jansson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

På regeringens hemsida framgår av ansvarsfördelningen att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni ansvarar för samordningen av regeringens jämställdhetsarbete. Hur denna samordning i praktiken går till framgår däremot inte.

Av regeringens egen analys av statsbudgeten framgår det att män gynnas framför kvinnor när det gäller den ekonomiska politiken. Den ekonomiska klyftan mellan kvinnor och män ökar därför. Detta syns särskilt tydligt när det gäller gruppen ensamstående föräldrar. En ensamstående pappa har 63 100 kronor mer per år att röra sig med än vad en ensamstående mamma har.

När det gäller förändringar i a-kassan och sjukförsäkringen slår dessa extra hårt mot kvinnor. När kommuners och landstings minskade skatteintäkter inte blir kompenserade av regeringen drabbar det kvinnor extra hårt eftersom en majoritet av de anställda i den gemensamma sektorn är just kvinnor. Men även en majoritet av brukare som är beroende av välfärdsverksamhet är kvinnor.

En aktiv samordning av politiken i syfte att öka jämställdheten är med andra ord nödvändig. Detta förutsätter att en majoritet på Regeringskansliet har erforderlig kompetens på området.

Min fråga till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni blir därför följande:

Avser jämställdhetsministern att vidta några åtgärder, exempelvis utbildning för hela regeringen, i syfte att säkerställa en aktiv jämställdhetspolitik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-19 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-20
Debatt (9 anföranden)