ägarlägenheter och ökad mångfald inom boendet

Interpellation 2004/05:484 av Lundström, Nina (fp)

av Lundström, Nina (fp)

den 22 mars

Interpellation 2004/05:484

av Nina Lundström (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om ägarlägenheter och ökad mångfald inom boendet

En bostadslägenhet i flerbostadshus kan enligt nuvarande regler innehas med nyttjanderätt i form av hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

I de flesta länder går det att äga sin bostad eller lägenhet i form av ägarlägenhet. Detta är dock omöjligt i Sverige. Ägarlägenheter är uppskattade och tillåtna i väldigt många andra länder, till exempel våra grannländer. Tredimensionell fastighetsbildning är numera tillåten och detta är en bra förutsättning för att också tillåta ägarlägenheter.

Enligt min uppfattning bör det i svensk rätt införas regler som gör det möjligt att inneha enskilda lägenheter med äganderätt, så kallade ägarlägenheter. Regeringen har tidigare gjort bedömningen att det inte bör införas ägarlägenheter. Regeringen uttalade i en proposition i mars 2004 att reglerna om tredimensionell fastighetsindelning nyligen hade trätt i kraft och att det i vart fall intill dess en uppföljning har gjorts av dessa regler inte framstod som lämpligt att utvidga reglernas tillämpningsområde (se prop. 2003/04:115).

Införande av ägarlägenheter skulle öppna upp nya möjligheter för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsområden. De kan även byggas på redan befintliga fastigheter och därigenom kan även kompletteringsbebyggelse ske. Ägarlägenheter skulle kunna bidra till en ökad mångfald i miljonprogramsområden.

Nya möjligheter öppnas vid ett införande av ägarlägenheter. Bostäder för socialt ändamål kan integreras i flerbostadshus. Ägarlägenheten kan hyras ut med förstahandskontrakt och på så sätt slipper man ifrån flertalet komplikationer med andrahandshyresgäster. Ägarlägenheter kan ägas av kommuner för att kunna erbjuda till exempel skyddat boende för utsatta kvinnor.

Ägarlägenheten är en upplåtelseform som är vanligt förekommande utanför Sveriges gränser och mer attraktiv för en del jämfört med att vara medlem i en bostadsrättsförening med nyttjanderätt till en bostad.

Statsrådet Mona Sahlin har i interpellationsdebatter om mångfalden i boendet påtalat att:

"Det kan handla om hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt, ägandelägenheter, kooperativ. Det är viktigt att det finns en mångfald."

Med anledning av detta vill jag härmed fråga samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin:

1.Avser statsrådet att ta initiativ till en utvärdering av reglerna om tredimensionell fastighetsindelning?

2.Avser statsrådet med anledning av uttalanden om mångfald i boendet att återkomma med förslag om ägarlägenhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-03-22 Inlämnad: 2005-03-22 Besvarad: 2005-04-11