Ägandet av Vattenfall

Interpellation 2009/10:119 av Eriksson, Alf (s)

av Eriksson, Alf (s)

den 18 november

Interpellation

2009/10:119 Ägandet av Vattenfall

av Alf Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen har tidigare tydligt uttalat att Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo. Dock vittnar nya uttalanden från regeringen om att det inte längre finns enighet kring frågan huruvida Vattenfall helt ska kvarstå i statlig ägo eller säljas ut. Då Vattenfall representerar ett mycket stort värde som måste hanteras långsiktigt och ansvarsfullt samt bär på en potential att användas som ett kraftfullt verktyg i energiomställningen är det av mycket stor vikt att det inte råder otydlighet kring regeringens hållning i ägandefrågan. Mina frågor till näringsministern är därför:

Är det näringsministerns avsikt att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag?"

Överväger näringsministern en försäljning av delar av Vattenfall?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Svar fördröjt anmält: 2009-12-01 Besvarad: 2009-12-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (25 anföranden)