A-kasseregler vid arbete över Öresund

Interpellation 2008/09:218 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 17 december

Interpellation

2008/09:218 A-kasseregler vid arbete över Öresund

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Antalet personer som bor i Sverige men arbetar i ett annat nordiskt land ökar. Inte minst i Öresundsregionen är det betydligt fler som bor i Sverige och jobbar i något av grannländerna än tvärtom. Ca 20 000 personer pendlar i dag mellan Sverige och Danmark. Ett stort problem för dessa personer är att de inte längre omfattas av den svenska arbetslöshetsförsäkringen. De ska i stället söka medlemskap i en dansk arbetslöshetskassa. Det blir ett särskilt stort problem för dem som har flera korta anställningar i Danmark. I Danmark har a-kassorna löst motsvarande problem genom att personer, bosatta i Danmark, som är medlemmar i en dansk a-kassa tillåts vara kvar som medlemmar vid kortare arbeten i annat land.

Regeringen har försökt lösa problemen inom ramen för utredningen om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Går inte det kan den svenska lagstiftningen förändras på ett sådant sätt att den danska lösningen kan tillämpas även i Sverige.

Den svenska inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i en rapport till regeringen analyserat hur tillämpningen av regelverket för arbetslöshetsförsäkringen fungerar för personer som är bosatta i Sverige och arbetar i ett annat nordiskt land. IAF konstaterar att de flesta problemen beror på avsaknad av gränsöverskridande samordningsregler. IAF föreslår därför flera åtgärder för att komma till rätta med problemen på en föränderlig och mer flexibel arbetsmarknad, bland annat en samlad utredning av gränshinder på social‑, a-kasse- och skatteområdet, att särskilda regler ska gälla i gränsregioner och en ändring av principen att den anställde ska vara arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder är arbetsmarknadsministern beredd att vidta i syfte att skapa gränsöverskridande samordningsregler och en ändamålsenlig lagstiftning vid arbete utomlands?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-17 Anmäld: 2008-12-17 Besvarad: 2009-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (4 anföranden)