Effektivitet och god hushållning med skattebetalarnas pengar

Interpellation 2014/15:698 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har blivit hårt kritiserad av ett enigt konstitutionsutskott på tio punkter. En av dem handlar om beslutet att frysa Förbifart Stockholm. KU anser att regeringen för att uppfylla beredningskravet borde ha inhämtat ett yttrande från Stockholms läns landsting för att få klarlagt om en omförhandling alls var aktuell. Trafikverkets underlag visade att en frysning skulle orsaka både kostnadsökningar och förseningar. Hanteringen av frågan var inte förenlig med kravet på god hushållning i budgetlagen och infrastrukturministern kan inte undgå kritik.

Inte nog med att frysningen av projektet gjort att stockholmarna fått vänta ytterligare sex månader på bättre pendlingsmöjligheter, Trafikverket har dessutom gjort beräkningen att frysningen kostat skattebetalarna 170 miljoner kronor.

Jag anser att det är oerhört viktigt att använda skattepengar på ett effektivt sätt och med god hushållning, och därför är kritiken ifrån KU i detta ärende särskilt anmärkningsvärd.

 

Vilka åtgärder avser finansminister Magdalena Andersson att vidta för att säkerställa att god hushållning i budgetlagen i framtiden hålls?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-10 Överlämnad: 2015-06-11 Anmäld: 2015-06-12 Svarsdatum: 2015-06-23 Sista svarsdatum: 2015-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)