Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Tidigare under året gav riksdagen regeringen ett tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn.

Transportstyrelsen har tidigare fryst höjningarna av myndighetsavgifterna för flyget och i vissa fall till och med sänkt kostnaderna för tillsyn. Många andra länder går i direkt motsatt riktning och inför istället myndighetsavgifter.

Transportstyrelsen har nyligen informerat att man avser att sänka myndighetsavgiften för flyget ytterligare, från 6 till 5 kronor, detta trots att den motion jag lagt till riksdagen(2014/15:840) om att myndighetsavgiften bör höjas tillbaka till 10 kronor per flygbiljett för att säkerställa att myndigheten kan jobba med flygsäkerheten delvis bifallits.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Hur avser statsrådet Anna Johansson att hantera tillkännagivandet om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn och gå vidare med ärendet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-10 Överlämnad: 2015-06-11 Anmäld: 2015-06-12 Sista svarsdatum: 2015-08-28 Svarsdatum: 2015-09-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (0 anföranden)