Ensamkommande barns boende

Interpellation 2014/15:685 av Mikael Cederbratt (M)

av Mikael Cederbratt (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Fler ensamkommande barn än någonsin söker nu sin tillflykt i Sverige. Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet ensamkommande barn att stiga till nästan 8 000 under 2015. Vi välkomnar ett generöst system och en generös bedömning av de barn som flyr till Sverige men inser också att situationen för såväl kommuner som stat är ansträngd.

Tanken om att ensamkommande barn ska härbärgeras i familjehem har sedan länge fått stå tillbaka då familjehemmen inte i närheten kan täcka behovet. I stället bor de allra flesta på HVB-hem som är en dyr boendeform och dessutom illa anpassad för majoriteten av de barn som kommer till Sverige.

Under 2014 redovisades ett delbetänkande, SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet, där en särskild boendeform föreslås. Utredarna påpekar även att denna boendeform med fördel kan användas för just ensamkommande barn. Offentligfinansiella besparingar för såväl kommuner som stat kan genom detta bli mycket stora samtidigt som individens behov står i fokus.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

  • Vad avser ministern att göra för att bromsa de snabbt ökande kostnaderna för ensamkommande barn?
  • Avser ministern att följa rekommendationerna om inrättandet av särskilt boende enligt delbetänkandet SOU 2014:3?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2015-06-05 Inlämnad: 2015-06-05 Anmäld: 2015-06-08 Sista svarsdatum: 2015-06-22 Återtagen: 2015-08-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.