Ett rättssäkert asylsystem

Interpellation 2014/15:683 av Tina Ghasemi (M)

av Tina Ghasemi (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Sverige har vi ett högt förtroende för myndigheter och vårt rättssäkra domstolsväsen. Det är av yttersta vikt i en rättsstat, och ytterst i en demokrati, att myndigheters beslut respekteras och åtföljs.

En asylprocess är binär i sin bemärkelse. Det finns enbart två utfall: endera bedöms man ha skyddsskäl och då får man ett uppehållstillstånd eller så bedöms man sakna skyddsskäl och då måste man lämna landet. Många som i dag får lagakraftvunna beslut om ut- eller avvisning väljer att inte följa det beslutet.

Att stanna i Sverige utan tillstånd får åverkan på förtroendet för vårt rättssystem. Individen själv befinner sig ofta även i en mycket utsatt situation, något som Dagens Nyheters granskning ”De osynliga” med fruktansvärd tydlighet nyss belyst. Man befinner sig i en närmast rättslös situation och faller lätt offer för hänsynslösa arbetsgivare eller hyresvärdar.

 

Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att vidta för att människor med lagakraftvunna beslut om av- och utvisning ska lämna landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-05 Överlämnad: 2015-06-05 Anmäld: 2015-06-08 Sista svarsdatum: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-09-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (0 anföranden)