Bekämpning av översvämningsmygg

Interpellation 2014/15:682 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Till midsommar kommer oftast den värsta kulmen av översvämningsmyggen, Aedes sticticus, vilket är ett stort problem då det plågar både människor och djur, bland annat i Nedre Dalälvenområdet. De som drabbas allra värst är området kring södra Dalälven från Uppland och upp mot Värmland, där det finns många sjöar och åar. Områdena drabbas ofta av stora översvämningar som ger perfekta förhållanden för myggen att föröka sig. Mängden myggor är ofta så pass stor att människor och djur inte kan vistas utomhus under många sommarveckor, vilket drabbar både den enskilda individen och samhället. Det har varit påtagligt under de somrar när bekämpningen med BTI inte fungerat. Ur ett folkhälsoperspektiv bör därför översvämningsmyggen bekämpas, och besprutning med BTI som sker vid rätt tillfälle har inte bara visat vara sig effektivt utan är i dagsläget den enda väl fungerande metoden som finns för att bekämpa massförekomsten av översvämningsmygg. Forskare har under flera år studerat effekten av bekämpningen och de har också tittat på alternativa metoder och konstaterat att i dagsläget finns inga realistiska alternativ. Det har även visat sig att bekämpningen förhindrar att myggorna sprider sig till nya områden och även där orsakar stora svårigheter för människor och djur.

Myggbekämpningen är nödvändig för att människor ska kunna leva i utsatta områden. Att barn och vuxna ska kunna vistas utomhus utan att riskera att bli totalt sönderstuckna. Dessutom är mygginvasionen plågsam för djur som lever i dessa trakter.

I regeringens budgetproposition föreslås att bekämpningen av myggan ska finansieras lokalt och regionalt framöver, utan statens bidrag, samt att bekämpningen ska ske utan BTI, det bekämpningsmedel som i dagsläget inte bara är en väl fungerande metod utan även den enda.

Att dessutom dra in det statliga stödet ger en orättvis ekonomisk belastning på lokalsamhället som inte kan påverka förekomsten av översvämningsmyggan. Det blir omöjligt att leva på likvärdiga villkor i hela landet.

Jag har följande frågor till klimat- och miljöminister Åsa Romson:

  1. Varför vill regeringen dra in det enda effektiva bekämpningsmedel som finns innan ett fullgott alternativ är framtaget?
  2. Varför vill regeringen begränsa statens bidrag för bekämpning då kostnaderna för myggbekämpning är höga och svåra att finansiera lokalt?
  3. Anser miljöministern att den forskning som finns inte är vetenskapligt belagd och vilken forskning grundar miljöministern sina förslag på?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-04 Överlämnad: 2015-06-04 Anmäld: 2015-06-05 Sista svarsdatum: 2015-06-19 Svarsdatum: 2015-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)