En ny avfallsutredning

Interpellation 2014/15:680 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Regeringen aviserade den 7 maj sin avsikt att tillsätta en ny utredning om producentansvaret för förpackningar och tidningar. Denna fråga har redan utretts ett flertal gånger de senaste 15 åren. I stället för en ny utredning som bryter upp det sammanhållna producentansvaret för förpackningar och tidningar, måste vi komma vidare i arbetet och utveckla producentansvaret på ytterligare områden, till exempel textilier.

Aviseringen skapar en osäkerhet hos aktörer som vill ha långsiktiga spelregler när den tillsätter en snabbutredning med det tydliga beställningsuppdraget att föreslå kommunala insamlingsmonopol i stället för den ordning som nu gäller. Detta trots att idén redan utretts och förkastats, något som bland annat visade sig i den mycket omfattande kritiken som den tidigare Avfallsutredningen fick när den remitterades.

Regeringens hantering av frågan har väckt stor oro inom berörda sektorer och bristande dialog och diskussion har påtalats. Det finns också en stor oro för att en ny period av osäkerhet kommer att leda till att viktiga investeringar fördröjs, med sämre service och miljöresultat som följd.

Jag vill därför fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson följande:

  1. När bedömer ministern att det nya systemet med kommunala insamlingsmonopol kan träda i kraft?
  2. Vilka konsekvenser får den fördröjning som regeringen beslutar för insamling, återvinning och utbyggnad av service till hushållen?
  3. Hur avser regeringen att involvera alla aktörer i arbetet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-04 Överlämnad: 2015-06-04 Anmäld: 2015-06-05 Sista svarsdatum: 2015-06-18 Svarsdatum: 2015-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)