Nordiskt samarbete om sällsynta diagnoser

Interpellation 2014/15:670 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Hemsidan www.rarelink.se är en nordisk webbplats som innehåller en samling av länkar till informationsmaterial om sällsynta diagnoser. Förutom länkar till informationstexter finns det även länkar till organisationer för personer inom diagnosgrupperna i länderna.

Rarelink vänder sig till alla som söker information, till exempel personer med en sällsynt diagnos, anhöriga och professionella som möter eller arbetar med personer med sällsynta diagnoser.

Rarelink är ett samarbetsprojekt mellan Ågrenska, kompetenscentrum för sällsynta diagnoser (Sverige), Avdeling for rehabilitering og sjeldne tilstander, Helsedirektoratet (Norge), Socialstyrelsen, Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri (Danmark), Nätverket för sällsynta diagnoser i Finland (Harvinaiset-verkosto), Statens diagnostiserings- och rådgivningscenter (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins) (Island).

Dessa arbetar för att sprida kunskap om sällsynta diagnoser. En viktig del av arbetet har varit att publicera informationsmaterial på internet. Projektet är till stor del finansierat genom anslag från Nordiska ministerrådet.

Detta är dock en alltför viktig verksamhet för att drivas i projektform när vi vet att kunskapshöjning kring sällsynta diagnoser är synnerligen behövligt. I dag står Ågrenska för mycket av det administrativa arbetet, vilket vi ska vara stolta över.

Min fråga till statsrådet Gabriel Wikström är:

 

Är statsrådet beredd att i Nordiska ministerrådet driva frågan om nordiskt samarbete om sällsynta diagnoser för att verksamheten ska permanentas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-29 Överlämnad: 2015-05-29 Anmäld: 2015-06-02 Svarsdatum: 2015-06-12 Sista svarsdatum: 2015-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)