Skyddad skog

Interpellation 2014/15:665 av Anders Forsberg (SD)

av Anders Forsberg (SD)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

De svenska skogsägarna bedriver i dag ett hållbart skogsbruk där formella avsättningar, frivilliga avsättningar och naturhänsyn vid åtgärder i skogen tillsammans säkrar den biologiska mångfalden i skogen.

Resultatet av den ”svenska modellen” och det frivilliga skyddet är att det finns tusentals värdefulla avsatta skogsområden i dag – områden som varierar i storlek från ett halvt hektar till tusen hektar, med alltifrån urskogsartade skogar med ett stort antal gamla träd och mycket död ved till äldre lövrika skogar, sumpskogar och även andra typer av skyddsvärd skog.

I regeringens budgetproposition för 2015 (utgiftsområde 20) anges att 10 procent av skogen är avsatt för naturvård. Arealen formellt skyddad skog uppgår till ca 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar drygt 5 procent av den totala arealen produktiv skogsmark i Sverige. Arealen är emellertid ojämnt fördelad över landet. 46 procent av den produktiva skogsmarken ovanför den fjällnära gränsen är formellt skyddad, medan motsvarande andel nedanför den fjällnära gränsen endast uppgår till drygt 3 procent. Skogsbrukets frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark uppgår också till ytterligare ca 1,35 miljoner hektar. Av dessa har Skogsstyrelsen klassat 647 000 hektar som områden med höga till mycket höga naturvärden. Övriga områden klassas som utvecklingsmark eller områden med annat värde. Tillsammans omfattar det formella skyddet och de frivilliga avsättningarna alltså totalt ca 2,5 miljoner hektar produktiv skogsmark.

Men om man går till Skogsstyrelsens egen statistik, som inkluderar skogsklädda impediment (mark som producerar mindre än en skogskubikmeter virke per hektar och år, det vill säga mycket lågproducerande mark), anger den statistiken att Sveriges totala skogsareal är drygt 28 miljoner hektar, varav ca 4,9 miljoner är skogsimpediment. Det är ett vedertaget faktum att dessa skogsklädda impediment inte lagligen får avverkas och därför rimligen borde räknas in i den skyddade skogsarealen.

Dessutom har nya undersökningar ifrån SLU och Skogsstyrelsen kommit fram till att skogsbrukets totala miljöhänsyn är betydligt större än tidigare beräkningar visat. Ungefär 8 procent av den produktiva arealen lämnas i dag som hänsyn direkt vid avverkningar, jämfört med tidigare angivna 3 procent. 

Fakta: Skyddad skog i Sverige

Den totala arealen skogsmark i Sverige uppgår till 28,3 miljoner hektar.

Enligt Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen är ca 25 procent av denna skogsmark undantagen från skogsbruk.

Källa: Skogsstyrelsen tabell 5.8. Siffrorna avser 2011 och 2014.

1. Formella avsättningar (nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal) – ca 7 procent av skogsmarken.

2. Frivilliga avsättningar (skogsägarnas egna reservat) – ca 4 procent av skogsmarken.

3. Den generella hänsynen på avverkningsobjekten, med en kombination av många små sparade områden och sparade värdefulla mångfaldsträd, död ved, skapad död ved, hänsyn till mark, vattendrag, sociala värden etcetera (ca 8 procent av avverkningsarealen) – ca 6 procent av skogsmarken.

4. Utöver detta är all improduktiv skog skyddad av skogsvårdslagen – ca 14 procent av skogsmarken.

Andelen skog avsatt för naturvård blir vid närmare granskning 31 procent av den totala svenska skogsarealen – skogsmark som i dag är undantagen från skogsbruk genom olika former av formellt eller frivilligt skydd. 

Min fråga till klimat- och miljöministern är därför följande:

 

Hur stor skogsareal menar ministern och regeringen egentligen att vi definitionsmässigt skyddar i dag?

Hur stor andel av Sveriges skogsareal anser ministern och regeringen att vi behöver avsätta genom formella och frivilliga skydd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-29 Anmäld: 2015-06-02 Sista svarsdatum: 2015-06-12 Svarsdatum: 2015-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)