Infrastrukturpropositionen 2016

Interpellation 2014/15:660 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

­­Efter initiativ från alliansregeringen utsågs 2011 Lena Erixon till ansvarig för kapacitetsutredningen. 2012 överlämnade Trafikverkets generaldirektör kapacitetsutredningen till dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Utredningen utgjorde senare ett av de viktigaste underlagen inför den efterföljande infrastrukturpropositionen.

Syftet med kapacitetsutredningen var att utreda behovet av ökad kapacitet i det svenska järnvägssystemet för tidsperioderna 2012–2015, 2016–2021 och 2022–2025.

Kapacitetsutredningen fokuserade på åtgärder och inriktningar som ger mer kapacitet, främjar effektiva övergångar mellan olika trafikslag och bidrar till en bättre användning av det befintliga transportsystemet.

Rapporten underströk att grunden till ett robust och hållbart transportsystem är ett gott underhåll. Det är en av anledningarna till att alliansregeringen bland annat mer än fördubblade anslagen till drift och underhåll av järnvägen mellan 2006 och 2014.

Regeringen har aviserat en infrastrukturproposition till 2016.

I ljuset av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Hur fortlöper arbetet med förberedelserna inför infrastrukturpropositionen 2016 på Näringsdepartementet?

Tänker statsrådet utforma infrastrukturpropositionen 2016 med kapacitetsutredningen från 2012 som grund?

Avser statsrådet att ta hänsyn till några av de slutsatser som framkom i kapacitetsutredningen från 2012 i framtagandet av infrastrukturpropositionen 2016?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-29 Anmäld: 2015-06-02 Sista svarsdatum: 2015-06-12 Svarsdatum: 2015-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)