Möjlighet till fjärrundervisning

Interpellation 2014/15:656 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Nu i vår behandlades betänkande 2014/15:UbU3. Den proposition som låg till grund för betänkandet hade om den gått igenom inneburit att många elever hade drabbats då deras undervisning omöjliggjorts.

Tack vare en motion från Alliansen uppmanas nu regeringen att utreda om det går att utöka möjligheterna till studiehandledning och modersmål via fjärrundervisning.  Regeringen uppmanas också att utreda möjligheterna till utbildning på entreprenad.

It öppnar nya möjligheter för gymnasieskolan. Det finns möjlighet att erbjuda fler program och fler kurser på många olika ställen trots att lärare inte finns på plats lokalt. Det finns egentligen inga gränser för möjligheterna. Frågan är hur politiken ska ställa sig till de möjligheterna. Genom att skicka proposition 2014/15:44 till riksdagen infinner sig frågan vad regeringens inställning egentligen är till att utnyttja teknikens möjligheter. SKL och andra intressenter har uppvaktat regeringen för att tydliggöra vilka konsekvenser propositionen skulle få om den gick igenom. Trots vetskapen att det skulle innebära att ett stort antal elever till exempel skulle förlora sin modersmålsundervisning på Ådalsgymnasiet så valde regeringen att skicka propositionen till riksdagen.

Utifrån detta vill jag fråga statsrådet Aida Hadzialic:

 

Hur ställer sig statsrådet till användning av it i undervisningen?

Hur ställer sig statsrådet till möjligheten att använda entreprenadlösningar i till exempel fjärrundervisningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-05-27 Anmäld: 2015-05-28 Sista svarsdatum: 2015-06-11 Svarsdatum: 2015-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)