Riksrevisionens kritik mot specialdestinerade statsbidrag

Interpellation 2014/15:655 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Riksrevisionen har i sin rapport Specialdestinerade statsbidrag – Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riktat kritik mot statsbidragssystemet. Man skriver att statsbidragen inte fungerar tillräckligt effektivt och inte, i tillräckligt hög grad, bidrar till en likvärdig utbildning för eleverna. I rapporten slår Riksrevisionen också fast att statsbidragen inte går till de skolor som har störst behov av insatser och att skolor med låga kunskapsresultat, i lägre utsträckning, tar emot statsbidragen.

Utformningen av statsbidragen är en fråga som just nu aktualiseras i och med att flera av Alliansens utbildningspolitiska satsningar rullas ut i landet. En sådan satsning är Lågstadielyftet som innebär att landets kommuner kan söka och ta del av 2 miljarder kronor för att bland annat minska och anpassa klasstorlekarna och anställa fler lärare och speciallärare. Även regeringen har en liknande satsning som kallas Lågstadielöftet.

Men trots vällovliga ambitioner att – från opposition såväl som regering – satsa på skolan riskerar satsningarna att hamna hos redan resursstarka kommuner som har kapacitet att söka och fördela statsbidragen till kommunens skolor. Precis som Riksrevisionen har konstaterat finns det stora brister i systemet och utan åtgärder riskerar vi att få en skola som allt mindre präglas av likvärdighet.

Med anledning av detta vill jag därför fråga utbildningsminister Gustav Fridolin följande:

 

Hur har utbildningsministern tagit hänsyn till Riksrevisionens kritik av riktade statsbidrag vid utformningen av regeringens lågstadielöfte?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-05-27 Anmäld: 2015-05-28 Svarsdatum: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)