Mottagande i särskolan

Interpellation 2014/15:654 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I Skolinspektionens årsrapport redovisas de olika områden där skolor och huvudmän fått kritik efter inspektionens granskning. Ca 30 procent av de huvudmän som granskades under 2014 har brister när det gäller handläggningen som föregår ett mottagande i särskolan. Till exempel föregås besluten inte alltid av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. När utredningen brister riskerar elever att placeras i särskola på felaktiga grunder.

På senare tid har ett antal fall med elever som på felaktiga grunder mottagits i särskolan uppmärksammats.  För den enskilda individen innebär detta en stor påverkan på livssituationen som vuxen och möjligheterna till egen försörjning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att genomföra med syfte att säkerställa att mottagande i särskolan sker rättssäkert och på rätt grunder i alla kommuner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-05-27 Anmäld: 2015-05-28 Svarsdatum: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)