Alla elevers rätt till en trygg skolmiljö

Interpellation 2014/15:653 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Det råder ingen politisk oenighet om att alla elever har rätt till en trygg miljö i skolan. Det råder skolplikt, det vill säga alla barn måste gå till skolan. Det innebär att vuxenvärlden har ett särskilt stort ansvar att säkerställa att den sociala miljön på skolan är bra.

Den senaste tiden har PISA och OECD:s rapport stått i fokus för skoldebatten, och diskussionerna har handlat mycket om vad som ska göras i ljuset av detta. Samtidigt har Skolinspektionen presenterat sin årsrapport med en sammanställning av de beslut de fattat och den kritik som rapporter till skolor och huvudmän fått under 2014.  Det område där flest skolor får kritik är just trygghet och studiero. Under 2014 granskade Skolinspektionen 546 skolor. Av dessa fick 60 procent kritik för brister i arbetet med att garantera alla elever trygghet och studiero.

Det främjande och förebyggande arbetet mot kränkande behandling ska beskrivas i verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling, vilken ofta är bristfällig. På skolor där det saknas strategier för att kartlägga och bemöta kränkande behandling blir det svårt att veta om rätt förebyggande åtgärder vidtas. Det kan även vara svårt att veta om de åtgärder som faktiskt genomförts varit lyckade.

År 2011 gjorde Skolverket en utvärdering av olika program mot mobbning på uppdrag av alliansregeringen. Den innehåller mycket värdefull information om vilka insatser som ger effekt. Tyvärr blev mediebilden när rapporten publicerades att Skolverket konstaterade att inget program var bra vilket gjorde att rapporten inte fått det genomslag den förtjänar.  Med tanke på Skolinspektionens årsrapport återstår mycket arbete innan svensk skola är en trygg miljö för alla elever.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Hur ser utbildningsministern på de resultat av granskningar som Skolinspektionen presenterar?

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att säkra en trygg miljö för alla elever i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-05-27 Anmäld: 2015-05-28 Svarsdatum: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)