Strategi för Arktis

Interpellation 2014/15:650 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Arktis är det område på jordklotet där klimatförändringarna sker som snabbast. Detta kan få förödande konsekvenser för regionen och för resten av världen. Den smälta isen skapar i ett mycket känsligt marint område nya förutsättningar för exploatering och utvinning av mineraler och fossila bränslen. Det ger samtidigt nya möjligheter för transporter vilket leder till att fartygstrafiken i detta känsliga område kommer att öka väsentligt.

Detta kräver skärpta regler för säkerheten i Arktis och en ny bindande handlingsplan för hur skyddet av den arktiska miljön ska utökas. I Riksrevisionens granskning av Arktiska rådets arbete (RiR 2015:8) framgår behovet av ett bindande internationellt avtal avseende säker sjöfart i rekommendationerna.

Allt fler aktörer vill vara med och påverka Arktis framtid, och några länder har tydligt markerat sina intressen i området. Detta talar tydligt för att trycket växer, och då måste Sverige vara den pådrivande parten för en hållbar utveckling av och skydd för Arktis. Vi måste säkerställa skydd för de känsligaste marina områdena och säkra att oljeexploateringen inte under några förutsättningar sker i eller hotar den känsliga miljön.

Till hotet mot Arktis från klimatförändringarna kommer även det militära hotet. Tydliga tecken finns nu på ökad militär aktivitet runt Arktis inte minst från Ryssland.

Nyligen ägde Arktiska rådets ministermöte rum i Iqaluit i Kanada. Regeringen valde att åka till mötet utan att ha presenterat någon handlingsplan eller avsikt att ta fram en sådan, och man återvände likaså tomhänt därifrån.

Mina frågor till utrikesminister Margot Wallström blir således:

  1. Vad har utrikesministern för prioriteringar och strategi för att skydda den marina känsliga miljön i Arktis?
  2. Delar utrikesministern Centerpartiets uppfattning vad gäller behovet av ett bindande internationellt avtal för säkra fartygsvägar?
  3. Avser utrikesministern att ta fram en handlingsplan för Arktis?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-05-27 Anmäld: 2015-05-28 Sista svarsdatum: 2015-06-11 Svarsdatum: 2015-09-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (0 anföranden)