Långsiktig finansiering av entreprenörskap i skolan

Interpellation 2014/15:647 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Entreprenörskap i skolan i allmänhet och Ung Företagsamhet i synnerhet är ett viktigt och uppskattat inslag i svensk undervisning. Behovet av kunskaper i och attityder om entreprenörskap i svensk utbildning är väl känt. Tidigare förändringar för att entreprenörskap ska genomsyra hela den svenska utbildningskedjan har ett brett stöd.

Entreprenörskap i skolan är viktigt för att värna svenskt företagande och svensk konkurrenskraft i det långa loppet. Fokus för entreprenörskap i skolan är dock inte framtida företagande, utan snarare att skapa företagsamma elever som i framtiden är väl rustade att möta världen utanför.

Resultaten från Ung Företagsamhet är goda: Eleverna blir mer benägna att starta företag och rent statistiskt riskerar eleverna som har drivit ett UF-företag att, i mindre utsträckning än andra elever, bli arbetslösa och sjukskrivna. Dessutom visar statistiken att elever med UF-erfarenheter har högre inkomster.

Möjligheten för Ung Företagsamhet att långsiktigt kunna verka är dock delvis avhängig statlig finansiering. Alliansregeringen stärkte stödet till entreprenörskap i skolan med målsättningen att kunna garantera aktörer som Ung Företagsamhet en långsiktighet i sin verksamhet.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är därför:

 

Delar utbildningsministern bilden av att entreprenörskap i skolan är viktigt, och hur tänker ministern arbeta för att kunna garantera dessa aktörer en långsiktighet i deras verksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-05-27 Anmäld: 2015-05-28 Svarsdatum: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)