Osäkerhet kring ansökningar om jordbruksstöd

Interpellation 2014/15:643 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Torsdagen den 21 maj var sista dagen att skicka in SAM-ansökan för att få jordbruksstöd. Nu efter ansökningstidens utgång är det dock fortfarande oklart om vilka villkor och regler som faktiskt gäller. Osäkerheten är stor hos många huruvida man gjort rätt eller inte.

Till detta kommer att Jordbruksverket, den myndighet som ska bistå i ansökningsförfarandet, med mycket kort varsel ändrat villkor och förutsättningar för ansökan. Vissa delar ska ha ändrats bara några dagar innan och inte kommunicerats ut till berörda förrän sista ansökningsdagen. Det är ett helt ohållbart ansökningsförfarande vi nu har sett.

Hushållningssällskapet, som är experter på att göra denna typ av ansökningar och som bistår många lantbrukare, vittnar också om osäkerhet, nya besked i sista stund och en oklarhet om huruvida man gjort rätt eller inte.

I en tid då många lantbruksföretag är extra utsatta så är det självklart att vi från det offentliga måste göra allt vi kan för att administrativa rutiner ska vara så enkla som möjligt. I stället har årets process varit något som ytterligare spär på oro och osäkerhet. Det är viktiga pengar det handlar om för våra lantbrukare, inte minst i denna tid. 

Mina frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht är:

 

Vad har statsrådet vidtagit för åtgärder för att minska den osäkerhet och den otrygghet som många lantbrukare nu känner kring SAM-ansökningsprocessen?

Mot bakgrund av den situation som fortfarande råder, vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att minska den otrygghet, ovisshet och osäkerhet som nu råder?

Avser statsrådet att vidta några åtgärder inför framtiden så att ansökningsförfarandet blir mer rättssäkert och förutsägbart för lantbrukarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-05-27 Anmäld: 2015-05-28 Sista svarsdatum: 2015-06-10 Svarsdatum: 2015-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)