Regeringens uppföljning av riksdagens beslut om utökad matematikundervisning

Interpellation 2014/15:640 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Svenska skolelevers resultat har i decennier halkat efter i en omvärld där kunskapsutvecklingen skjutit i höjden.

Från en tätposition en generation tillbaka växer nu luckan mellan skolkunskaperna i Sverige och i många snabbt utvecklande länder. Ett av de områden där Sverige rasat snabbast är kunskaperna i matematik. Resultaten inom matematik sjunker. Många elever vittnar om att man just finner matematiken som en bidragande orsak till besvär i skolarbetet. En av tio grundskoleelever missar behörigheten till gymnasiet just på grund av bristande kunskaper i matematik.

Samtidigt som man konstaterar de allt växande bristerna i matematikkunskap kan man även konstatera att svenska elever får mindre undervisning i matematik än vad elever i andra jämförbara länder får.

Mot bakgrund av detta beslutade alliansregeringen att utöka matematikundervisningen i de tidigare åldrarna med en timme per vecka. Den reformen följdes i våras upp av ett beslut i riksdagen om att även utöka matematikundervisningen i högstadiet med en timme per vecka redan från och med 2016.

I den vårbudget som regeringen lagt fram för riksdagen är det dock oklart om regeringen ämnar följa riksdagens beslut, eller om man i det dolda försöker trotsa riksdagen.

Utifrån detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:


Hur ämnar utbildningsministern följa upp beslutet om utökad matematikundervisning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-26 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Svarsdatum: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)