Problem kopplade till hitresta tiggare

Interpellation 2014/15:639 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverigedemokraterna har vid ett antal tillfällen framfört önskemålet att förbjuda det hitresta tiggeriet då det medför stora problem för både samhället och enskilda individer i vårt samhälle. Rapporter och uppgifter pekar på att delar av detta fenomen är kopplat till organiserade ligor som utnyttjar redan hårt utsatta människor under slavliknande förhållanden. Människor som frivilligt valt att ta sig till Sverige har i vissa fall blivit indragna eller aktivt involverats i kriminell verksamhet och vittnesmål om nedskräpning samt dålig djurhållning hör till det normala när diskussionen kring dessa EU-medborgare förs i såväl det offentliga rummet som vid tysta samtal vid arbetsplatsernas fikabord. Om man väljer att bortse från allt detta finns ytterligare ett problem: Vanliga människor upplever de hitresta tiggarna som obehagliga. Företagare har beskrivit dessa som ett problem för deras fortsatta affärsverksamhet och hemlösa svenskar känner sig kraftigt undanträngda på grund av hot eller konkurrens på gatorna.

När det hitresta tiggeriet nu inte bara uppenbarat sig i flera av Sveriges större, medelstora och mindre städer utan även i så gott som i varje svensk kommun är det helt enkelt en självklarhet att något behöver göras.

Samtidigt som dessa EU-medborgare blir fler för var dag, blir förslag som hårdare tag eller förbud och ökade kontroller snabbt avfärdade av ledade politiker. Regeringen är till skillnad från andra regeringar passiv och man väljer att lägga skulden för fenomenet på länder som i dag kämpar för att bryta romskt utanförskap. Man talar om förståelse för att de tiggande EU-medborgarna har det svårt och uppmuntrar nästan människor att fortsätta att göda denna verksamhet.

Med anledning av detta önskar jag att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svarar på följande:

  1. Har ministern gjort ställningstagandet att det hitresta tiggeriet är ett problem för Sverige och avser ministern att arbeta för att färre tiggande EU-medborgare ska söka sig till vårt land?
  2. Vad har ministern gjort och vad avser ministern att göra för att öka möjligheten att komma åt den kriminella verksamhet som är kopplad till tiggeriet och öka tryggheten för personer som känner sig utsatta som följd av detta?
  3. Vad avser ministern att göra för att förbättra situationen för tiggarna?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-26 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Svarsdatum: 2015-06-08 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)