Insatser för att stimulera till arbete upp i åldrarna

Interpellation 2014/15:631 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Nyligen ställde jag en fråga till ministern angående höjningen av arbetsgivaravgifter för personer fyllda 65 år. Jag vill tacka ministern för svaret, och det är uppenbart att ministern och jag är överens om att människor ska kunna arbeta i bra miljö och därmed längre upp i åren. 

Människor som arbetar betalar skatt och får ökad köpkraft, vilket i sin tur genererar momsintäkter till staten och därmed bidrar till mervärden såväl för individen som för samhället i stort. Därför är det angeläget att bryta den rådande åldersdiskrimineringen gentemot äldre arbetskraft. Höjningen av arbetsgivaravgifter för äldre motverkar dock incitamenten att anställa eller behålla äldre personal. 

Min fråga till finansministern är följande:

 

Vilka konkreta insatser avser ministern och regeringen att göra för att stimulera fler människor att arbeta vidare och få företag att vilja engagera äldre arbetskraft?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-25 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-06-09 Svarsdatum: 2015-09-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)