Stöd till de småskaliga vattenkraftverken i Sverige

Interpellation 2014/15:627 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Enligt siffror från Svensk Vattenkraftförening finns det ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift i Sverige. Dessa producerar ca 4,3 terawattimmar per år.

Nyligen har länsstyrelserna gjort en bedömning som gjort att många vattenkraftsägare tvingas söka nytt tillstånd för sina anläggningar trots att de varit i drift sedan många år tillbaka. Kostnaderna för detta är mycket höga och kan i många fall landa på 1 miljon kronor.

De småskaliga vattenkraftverken finns runt om i landet. Ofta försörjer ett sådant kraftverk gården eller företaget med elkraft. Kostnaderna som uppstår i och med att man ansöker om ett nytt tillstånd kan innebära att mindre elkraftsföretag på landsbygden hotar att försvinna. Även kostnaden för att avveckla det småskaliga vattenkraftverket är höga, och många mindre vattenkraftsproducenter riskerar på grund av detta att gå i konkurs.

I många fall har det lokala småskaliga vattenkraftverket en oerhörd betydelse för företagsamheten på landsbygden. Allt detta riskerar att försvinna i och med den nya bedömningen av länsstyrelserna. Det handlar om människor som generation efter generation producerat miljövänlig el till samhället och skapat arbete och tillväxt på landsbygden och som nu riskerar att få lägga ned denna verksamhet.

Vi moderater vill att vi hittar bra lösningar för att den miljövänliga småskaliga vattenkraftsproduktionen ska kunna leva vidare och även i framtiden skapa jobb på landsbygden.

Samtidigt som samhället vill producera mer miljövänlig el inför man nya krav som riskerar att de miljövänliga elkraftsföretagen på landsbygden hotas av nedläggning. Detta är ingen rimlig utveckling.

Staten har ett ansvar för hela landet, för alla våra lagar och för hur statliga verk samt länsstyrelserna och myndigheterna arbetar. Staten kan inte frånsäga sig sitt ansvar för det som nu sker med de små vattenkraftverken i Sverige. 

Min frågor till klimat- och miljöministern är därför:

 

Kommer ministern att ta upp frågan i sina samtal med de ansvariga myndigheterna?

Vad avser ministern att göra för att rädda de småskaliga vattenkraftverken på landsbygden?

Är det rimligt, enligt ministern, att när vi behöver mer miljövänlig el tvinga fram en nedläggelse av fungerande småskalig vattenkraftsproduktion trots att den har pågått i flera generationer? 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2015-05-22 Överlämnad: 2015-05-25 Anmäld: 2015-05-26 Återtagen: 2015-06-04 Sista svarsdatum: 2015-06-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.