Utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar

Interpellation 2014/15:620 av Robert Hannah (FP)

av Robert Hannah (FP)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är skäl för asyl. Riskerar en person förföljelse eller känner fruktan för förföljelse vid ett eventuellt återvändande innehar personen skäl till asyl i Sverige. Det råder dock tvivel om hur dessa punkter faktiskt efterlevs i praktiken. RFSL:s undersökning från 2012 om asylprövning av hbtq-flyktingar visade att asyl beviljades om personen i fråga ”manifesterar” sin sexuella läggning i sådan utsträckning att risk för förföljelse förelåg. I Folkpartiets motion 2014/15:2316 föreslogs arbete för förbättrad kompetens på området samt en översyn av nuvarande rättstillämpning – detta för att människor inte ska förnekas asyl för att de, på grund av rådande sociala normer, tvingas ”stanna i garderoben”.

När frågan behandlades i socialförsäkringsutskottet under förra mandatperioden riktade socialdemokratiska ledamöter kritik mot dåvarande regering och menade att en utredning av rättstillämpningen snarast bör sättas igång: ”Frågan om hur ärenden om hbt-flyktingars skyddsskäl har påverkats av den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden har ännu inte utretts. Detta är en brist. En särskild utvärdering av denna fråga bör därför skyndsamt initieras av regeringen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna. ” Detta undertecknades av Tomas Eneroth (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Eva-Lena Jansson (S), Jasenko Omanovic (S), Annelie Karlsson (S) och Roger Lamell (S).

Även Miljöpartiet har, före valet 2014, uttryckt sig positivt för nämnda utredning. Detta går bland annat att utläsa av Miljöpartiets kommentar till tidningen QX: ”Miljöpartiet vill granska hur bestämmelserna om skydd mot förföljelse på grund av kön och sexuell läggning har tillämpats, för att ett säkerställa att ett reellt skydd finns. Miljöpartiet vill också ändra lagen så att HBTQ-personer inte utvisas till länder där deras sexuella läggning är kriminaliserad.”

Trots detta beslutade socialförsäkringsutskottet på grund av Socialdemokraternas och Miljöpartiets ändrade inställning den 8 april 2015 att skäl för att tillsätta utredning i frågan inte förelåg. Socialförsäkringsutskottet avslog således förslaget för en starkare kompetensutveckling och en närmare granskning av praxis och rättssäkerhet. En statlig utredning skulle, utöver att granska nuvarande rättstillämpning, även kunna utreda möjliga behov av lagändringar.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Föreligger det skäl att tillsätta en utredning om asylprövningen för hbtq-personer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-21 Överlämnad: 2015-05-21 Anmäld: 2015-05-22 Sista svarsdatum: 2015-06-04 Svarsdatum: 2015-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)