Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad

Interpellation 2014/15:617 av Anders Ahlgren (C)

av Anders Ahlgren (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I Sverige kommer stora summor, både offentliga och privata, att satsas på en snabb och omfattande utbyggnad av bredband så att 90 procent av företagen och hushållen ska ges möjlighet till 100 megabit per sekund till år 2020. För att vi ska nå dit kommer EU-pengarna i landsbygdsprogrammet, och i vissa län också regionalfonden, att vara mycket viktiga. Men förutsättningarna är olika. Därför vill jag i denna interpellation visa på effekterna av det aviserade regelverket i Dalarna. 

I Dalarna har länsstyrelsen och Region Dalarna gått samman i ett viktigt regionalt samarbete för att förbättra en bredbandstäckning som nu brister och som med stängningar av ADSL-stationer kommer att försämras ytterligare. Samarbetet sker inom ett gemensamt kansli, och alla länets kommuner är djupt involverade och även de kommer att gå in med stora pengar. Det färdiga programmet och modellen bygger på en samordnad utbyggnadsplanering och ett sammanhängande upplägg för finansiering, allt grundat på omfattande analyser av nuläget och utbyggnadsmöjligheterna i länet.

I Dalarna, liksom i många fler län, har man med stor oro tagit del av Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad inom landsbygdsprogrammet. Enligt dessa ska man per automatik utgå ifrån att en utbyggnad alltid kan ske på kommersiella grunder i alla orter med mer än 200 invånare (SCB:s tätortsdefinition), och stöd ska därför inte få utgå. Denna slutsats säger man sig kunna dra av en modell som PTS gjort och som av Jordbruksverket sedan omtolkats samt döpts om till marknadsanalys.

”Marknadsanalysen” tar bland annat ingen som helst hänsyn till att det finns ett antal tätorter som nu saknar fiberanslutning men slår ändå fast att om det finns en första fastighet med fiber kommer en dynamisk utbyggnad att äga rum på kommersiell grund i alla tätorter. Hur detta ska ske när det inte finns fiber och därmed ingen första fastighet bortser man helt ifrån. På flera andra punkter kan visas att ”marknadsanalysen” inte håller när den ställs mot verkligheten, men ändå hävdar Jordbruksverket att den ska tillämpas fullt ut. För bland annat Dalarna skulle detta innebära ett hårt slag mot utbyggnaden och möjligheten att nå 100 megabit på landsbygden.

Mina frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht är följande:

 

Är statsrådet beredd att lyfta upp frågan om Jordbruksverkets nya regler till diskussion och ge verket möjlighet att ompröva dessa så att de håller för verklighetens prövning?

Är statsrådet beredd att konstatera att en centralistisk, exakt likartad modell inte fungerar när förutsättningarna ser olika ut i landet?

Är statsrådet villig att arbeta för att det införs en rätt för regionerna att få göra undantag från regeln vid stödbeslut, om det finns särskilda skäl för det baserat på den regionala erfarenheten och kunskapen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-21 Överlämnad: 2015-05-21 Anmäld: 2015-05-22 Sista svarsdatum: 2015-06-04 Svarsdatum: 2015-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)