Tak för hemtjänstavgifter

Interpellation 2014/15:615 av Jeff Ahl (SD)

av Jeff Ahl (SD)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Regeringen avser att genomföra en reform där förvisso bostadstillägget för pensionärer förbättras, men där också taket för hemtjänstavgifter höjs med 220 kronor. Detta beräknas innebära ekonomiska försämringar för ca 64 000 av våra äldre, då dessa enligt Socialdepartementet beräknas bli nettoförlorare, bostadstillägget till trots. Utöver det dämpas den positiva nettoeffekten av höjningen av bostadstillägget för ca 296 000 äldre på grund av höjningen av taket vad avser hemtjänstavgifterna.

Staten beräknas kunna minska sina utgifter med 148 miljoner kronor genom att minska anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning till följd av detta höjda tak. 

Min fråga till statsrådet Åsa Regnér är följande:

Vad föranledde regeringen att föreslå denna reform trots att den beräknas innebära en nettoförlust för 64 000 av våra äldre?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-20 Överlämnad: 2015-05-20 Anmäld: 2015-05-21 Sista svarsdatum: 2015-06-04 Svarsdatum: 2015-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)