Effekter av regeringens näringspolitik

Interpellation 2014/15:602 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Regeringen förbereder en politik som innebär påtagliga ökningar av skatterna på jobb och företagande. Resurserna som detta inbringar ska i huvudsak användas till att bygga ut arbetsmarknadspolitiken och bidragssystemen. Såväl finansministern som arbetsmarknadsministern har dock i kammaren erkänt att detta inte skapar några nya jobb. Frågan är då vad det är i regeringens politik som skapar de nya jobben.

I den mediala debatten har särskilt statsministern i detta hänseende framhävt betydelsen av näringspolitiken. Det enda konkreta förslaget på vad detta handlar om är inrättandet av det så kallade Innovationsrådet. För detta vill regeringen avsätta drygt 500 miljoner kronor. Detta ska sättas i relation till de 20–30 miljarder kronorna som kommer att belasta svensk ekonomi i form av höjda skatter.

Om det nu vore så att 500 miljoner kronor för en ”aktiv näringspolitik” vore en ekonomisk mirakelmedicin så får vi anta att den samlade ekonom- och forskarkåren hade listat detta som den i särklass viktigaste politiska reformen. Det vore också rimligt att anta att de flesta länder införde liknande innovationsråd. I sammanhanget är det också värt att notera att Sverige enligt EU-kommissionen och Global Innovation Index under senare år fått ett av världens absolut mest innovativa företagsklimat.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

  1. Vilka effekter förväntar sig ministern och regeringen att införandet av ett innovationsråd kommer ha för svensk export och tillväxt?
  1. Vilka beräkningar och vilket forskningsstöd vilar ministern och regeringen sina slutsatser kring Innovationsrådets förmodade positiva effekter på?
  1. Anser ministern att inrättandet av ett innovationsråd kompenserar svensk ekonomi för de mellan 20 och 30 miljarderna i skattehöjningar som regeringen planerar att införa till 2016?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-18 Överlämnad: 2015-05-19 Anmäld: 2015-05-20 Sista svarsdatum: 2015-06-02 Svarsdatum: 2015-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)