Miljösatsningar på vägtrafiken

Interpellation 2014/15:149 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

I Sverige stod inrikes transporter för 33 procent av utsläppen av växthusgaser 2012. Växthuseffekten är ett faktum, och vi måste arbeta på flera plan för skapa ett mer hållbart samhälle. Utsläppen från vägtrafiken har minskat sedan 2007, men många anser att vi behöver göra mer.

För att nå våra ambitiösa klimatmål måste vi bland annat fortsätta arbetet med att minska utsläppen från transportsektorn. Fordonsindustrin gör ett stort jobb för att minska utsläppen från sina fordon, men mer kan göras. Exempelvis kan man köra med längre och tyngre lastbilar, då detta innebär färre transporter, vilket då minskar koldioxidutsläppen.

Därmed vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

Hur ser klimat- och miljöministern på olika åtgärder för att minska utsläppen inom transportsektorn generellt och på fordonssidan mer specifikt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-20 Överlämnad: 2014-11-20 Anmäld: 2014-11-25 Svarsdatum: 2014-12-05 Sista svarsdatum: 2014-12-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)