Reglering av stöd för energieffektiviseringar

Interpellation 2014/15:148 av Ewa Thalén Finné (M)

av Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Regeringen föreslår tillsammans med Vänsterpartiet i budgetpropositionen införandet av en ny typ av subventioner i form av statsbidrag till energieffektiviseringar av vissa fastigheter.

Alliansen avstyrker av flera skäl att förslaget blir verklighet. Risken finns att subventioner kommer att gå till de fastighetsägare som inte tidigare har underhållit och skött om sina hus. Det finns nämligen fastighetsägare som redan i dag har miljöeffektiviserat och renoverat sina fastigheter. I värsta fall kan subventioner av det här slaget till och med få till effekt att upprustningstakten avtar, när fastighetsägare väljer att invänta statliga stödpengar. Subventioner riskerar att snedvrida konkurrensen och kan bryta mot EU-rättens regler om statsstöd.

Det är mot bakgrund av riskerna med subventioner av det här slaget angeläget att regelverken blir tydliga. Reglerna bör vara neutralt utformade i förhållande till om fastigheterna är offentligt eller privat ägda. Reglerna måste utformas så att de inte bryter mot statsstödsreglerna. Eventuella oönskade effekter måste hanteras så att stöden inte leder till minskade upprustningar i onödan eller enbart blir till vinstutdelning i kapitalstarka bostadsbolag. Årsskiftet närmar sig, och ska regelverket hinna komma på plats är det knappt om tid.

Därför är mina frågor till statsrådet:

Hur avser statsrådet att göra för att få till regelverk som inte bryter mot statsstödsreglerna?

Hur avser statsrådet att göra för att få till regelverk som inte är konkurrenssnedvridande?

Hur avser statsrådet att göra för att få till regelverk som inte får oönskade effekter?

När kommer det nya regelverket att finnas på plats?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-11-20 Inlämnad: 2014-11-20 Anmäld: 2014-11-25 Sista svarsdatum: 2014-12-05 Återtagen: 2014-12-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.