Kommunala särkrav vid byggnation

Interpellation 2014/15:147 av Ewa Thalén Finné (M)

av Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Byggkravsutredningen har kartlagt förekomsten av särkrav, det vill säga kommunala krav med nivåer som går utöver de föreskrifter som anges i BBR. Utredningens undersökning pekar på att sådana krav är relativt vanliga – framför allt när det gäller energiprestanda men även när det gäller tillgänglighet. Enligt utredningen ställer kommunerna högre krav än vad som anges i de nationella föreskrifterna. De kommunala särkraven, särskilt vad gäller bostäders energianvändning, medför enligt utredningen betydande merkostnader för projektering och uppförande av bostäder samt motverkar industriella koncept som kan ge lägre kostnader. Särkraven leder enligt utredningen därigenom även till indirekta kostnader i form av minskat bostadsbyggande.

För att minska merkostnader för projektering och uppförande av bostäder lämnade alliansregeringen propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126) till riksdagen våren 2014. Ett av förslagen gällde införandet av en ny bestämmelse som begränsar kommunernas möjligheter att ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, andra ärenden enligt plan- och bygglagen eller i samband med genomförande av detaljplaner. Ändringen väntas göra byggandet billigare och öka förutsättningarna för nyproduktion, något som vi alla borde ha ett stort intresse av. Riksdagen antog propositionen i denna del, och lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2015.

Det kom nyligen till min kännedom att statsrådet under hållbarhetskonferensen Building Sustinability i Stockholm uttalade att det är bra att kommuner går före när det gäller att ställa särkrav på energiområdet. ”Vi räds inte den utvecklingen, tvärtom tror vi att det handlar om en gummibandsprincip, de som drar gör ett hårt arbete.” (Citatet är hämtat från tidningen Ny teknik onsdagen den 12 november 2014.)  Det förefaller ju onekligen förvånande att ett statsråd med ansvar för området förespråkar åtgärder som kommer att bryta mot lagen om bara någon dryg månad.

Utifrån detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Avser statsrådet att föreslå ändringar i plan- och bygglagen för att återigen möjliggöra kommunala särkrav?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-11-20 Överlämnad: 2014-11-20 Anmäld: 2014-11-25 Sista svarsdatum: 2014-12-05 Svarsdatum: 2015-01-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)