Effekterna av ändrad inriktning för Fouriertransform AB

Interpellation 2014/15:145 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Svenska fordonstillverkare är världsledande inom konstruktion och produktionsteknik, framför allt vad gäller tunga fordon. Sverige är en av få nationer i Europa som klarar av att ta ett koncept till en färdig produkt inom fordonstillverkning. Fordonsindustrin är teknikdrivande och kräver stor ingenjörskraft som sedan kan överföras till annan industri och tjänstesektor och bidra till export.

Fordonsindustrin består till stor del av små och medelstora företag i utvecklingsfas vilka driver andra branscher framåt, inte minst inom tjänstesektorn. Ett nytt jobb inom fordonstillverkning innebär ytterligare två till tre jobb i industrileden och tjänstesektorn. Många av dessa företag har dock svårt att finna finansiering på grund av höga kostnader och låga vinstmarginaler, vilket hindrar dem från att ta steget att expandera.

Hösten 2008 drabbades världen av den globala finanskrisen. Då det snart stod klart att fordonsindustrin var en av de branscher som i krisens kölvatten utsattes för hårdast prövning, gav riksdag och regering i bred politisk samsyn 2009 det statligt ägda riskkapitalbolaget Fouriertransform AB uppgiften att med riskkapital investera öronmärkt till fordonsindustrin. Beslutet baserades bland annat på Finanspolitiska rådets slutsatser kring strategiskt viktiga industrinäringar för Sverige.

Fouriertransform AB ska vara en långsiktig industriell partner som investerar på kommersiella grunder. Hösten 2013 utvidgades bolagets investeringsmandat till att – förutom fordonsindustrin – även omfatta övriga delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar. Sedan starten 2009 har Fouriertransform AB investerat totalt ca 1 miljard kronor i 20 bolag vilket tillsammans med syndikeringspartner motsvarar en total investeringsnivå om ca 3 miljarder kronor. Portföljbolagen omsätter ca 1,9 miljarder kronor och har 1 300 anställda. Under 2013 investerades totalt 283 miljoner kronor i fyra nya bolag samt 125 miljoner kronor i befintliga portföljbolag.

Tvärtemot vad en del analyser hitintills visat vad gäller hur svensk fordonsindustri rullar, visar branschorganisationen Fordonskomponentgruppens (FKG) barometer att framtidstron inom näringen är mindre än tidigare. 90 procent av alla levererande företag är små och medelstora, och de allra flesta har inte haft möjlighet att samla i ladorna sedan krisens inträde. Trots att krisens efterverkningar alltså på intet sätt klingat av anger regeringen i sin budgetproposition för 2015 att Fouriertransform AB ska avyttra sina investeringar inom fordonsindustrin för att i stället investera inom clean tech och life science.

Det föranleder mig att ställa följande frågor till närings- och innovationsministern:

  • Har ministern gjort ställningstagandet att krisen för den svenska fordonsindustrin är över?
  • Har ministern gjort ställningstagandet att fordonsindustrin inte längre är en för Sverige strategiskt viktig näring?
  • Vad händer, enligt ministerns bedömning, med investeringar och de företag som Fouriertransform AB hittills engagerat sig i?
  • Vilket ansvar anser sig ministern och regeringen ha framöver för att de företag som Fouriertransform AB investerat i kan fortsätta utvecklas med nya ansvarsfulla ägare?
  • Utöver investeringskapital bidrar Fouriertransform AB även med kompetens i de företag man går in i. Hur försäkrar sig ministern och regeringen om att denna kompetens kan fortleva långsiktigt i bolagen med andra ägare när staten dragit sig ur sitt engagemang?
  • På vilket annat sätt avser ministern att från statens sida rusta för nästa konjunkturnedgång inom fordonsindustrin, då Fouriertransform AB inte längre ska bidra till investeringar?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-11-19 Överlämnad: 2014-11-20 Anmäld: 2014-11-25 Sista svarsdatum: 2014-12-04 Svarsdatum: 2015-01-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)