Polisens verkställande av avvisningsbeslut

Interpellation 2014/15:140 av Mikael Cederbratt (M)

av Mikael Cederbratt (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Rätten att söka asyl och få skydd undan krig och förföljelse är en grundläggande mänsklig rättighet och en självklarhet för de flesta i vårt land. Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt och är den svåraste flyktingkrisen i modern tid. En liten del av dessa söker och får skydd i Sverige. Sverige kan och ska erbjuda skydd åt asylsökande och detta ställer ökande krav på vårt mottagande och arbete med bosättning av asylsökande och nyanlända.

Ett rättssäkert asylsystem bygger på att det är de skyddsbehövande som ges skydd. Den som efter en rättssäker prövning i flera led får avslag på sin ansökan, eftersom skyddsbehov inte föreligger, ska lämna landet. Detta sker inte i tillräckligt hög grad. Många med lagakraftvunna avslagsbeslut lämnar inte Sverige, en del går under jorden och andra saboterar processen genom att inte medverka till utfärdandet av pass. Det allmänna rättsmedvetandet och legitimiteten i det svenska asylsystemet skadas av att myndigheters beslut inte efterlevs. Många med lagakraftvunna avslagsbeslut bor i dag kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden. Det blir därmed färre platser tillgängliga för de asylsökande som ännu inte fått sin sak prövad.

Om en person med lagakraftvunnet avslagsbeslut inte lämnar landet överlämnar Migrationsverket ärendet till polisen att verkställa beslutet. Polisens effektivitet i detta arbete bör kunna förbättras. Migrationsverket uppger att flera tusen personer med avslagsbeslut för tillfället bor kvar i ett anläggningsboende. Det är inte acceptabelt. Dessa platser måste frigöras, de som fått avslag måste lämna plats för nya asylsökande.

Det finns en samverkansmodell mellan de inblandade myndigheterna. Rikspolischefen har också uppmanat till prioritering av de ärenden där personerna vistas i anläggningsboende. Trots detta upptas i dag alltjämt ett stort antal platser i Migrationsverkets anläggningsboenden av personer som enligt domstolsbeslut ska lämna landet.

På vilket sätt anser statsrådet att polisens samverkan med andra myndigheter när det gäller avvisningsärenden bör förbättras?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att effektivisera polisens insatser vad gäller verkställandet av de lagakraftvunna utvisningsbesluten och därmed stärka rättssäkerheten i asylsystemet?

Avser statsrådet att utöka eller förändra polisens uppdrag med tanke på att Migrationsverket nu skriver upp prognosen över antal asylsökande inför nästa år?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-18 Överlämnad: 2014-11-18 Anmäld: 2014-11-19 Svarsdatum: 2014-11-28 Sista svarsdatum: 2014-12-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.