Skolinspektionens årsrapport

Interpellation 2014/15:138 av Christer Nylander (FP)

av Christer Nylander (FP)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Skolinspektionen presenterade i förra veckan sin årsrapport till regeringen. Skolinspektionen har efter fem års tillsyn, med bland annat 1 000 kommuntillsyner, 13 000 inkomna anmälningar och 48 000 intervjuer, presenterat en rapport där man lyfter fram återkommande brister i den lokala styrningen av skolan.

I rapporten har myndigheten bland annat undersökt huvudmannens ansvarstagande, rektors ledarskap och lärarnas undervisning, och man konstaterar att den lokala ledningen av skolan, från politiker och fristående huvudmän till klassrummet, över rektor och lärare, är avgörande för den undervisning eleverna får. Kartläggningen pekar på omfattande brister i den styrningen. Många huvudmän tar inte sitt ansvar för skolan.

Nio av tio kommunala huvudmän får kritik för arbetet med att planera, följa upp och utveckla skolverksamheten. Sju av tio elever upplever inte att lärarna motiverar dem i deras lärande.

Det är uppenbart att inte alla landets kommuner har den kompetens och handlingskraft som skolan behöver. Var för sig kan de inte lyfta resultaten. Folkpartiet har länge drivit att skolan behöver förstatligas. Utbildningsminister Gustav Fridolin uttalade i samband med att årsrapporten presenterades för regeringen att detta talar för ett ökat statligt ansvarstagande.

Vilka åtgärder avser utbildningsminister Gustav Fridolin att vidta med anledning av Skolinspektionens rapport?

Vad avser utbildningsministern med ett ökat statligt ansvarstagande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-11-17 Överlämnad: 2014-11-18 Anmäld: 2014-11-19 Sista svarsdatum: 2014-12-02 Svarsdatum: 2015-01-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)