Tioårig grundskola

Interpellation 2014/15:137 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Enligt en undersökning av riksdagens utredningstjänst hösten 2012 är det bara tre länder utöver Sverige i Europa som väntar med skolstart så länge som till sju års ålder. Majoriteten av de europeiska länderna, 19 stycken, tillämpar skolstart vid sex års ålder, i sju länder börjar barnen vid fem år och i tre länder börjar de vid fyra års ålder.

Nu föreslår regeringen att förskoleklassen ska bli obligatorisk, ett förslag som inte innebär särskilt stor förändring i realiteten eftersom över 90 procent av alla barn går i förskoleklass även om den är frivillig.

Svensk förskola och förskolepedagogik är ett föredöme och något som många andra länder tittar på. Förskoleklassen är ett mellansteg mellan förskola och skola, även om många barn pratar om att börja skolan när de börjar i förskoleklass. Den stora skillnaden mellan förskoleklass och år 1 i grundskolan är att i förskoleklassen arbetar främst förskollärare medan det i år 1 är grundskollärare. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men det skiljer en hel del när det gäller utbildning mellan förskollärare och grundskollärare. I förskolans läroplan och i förskollärarutbildningen ingår inte att bedöma enskilda barns kunskapsutveckling. 

Men det finns också stora skillnader i hur förskoleklassen bedrivs i olika kommuner. I vissa kommuner är den jämförbar med förskolan, och i andra kommuner är förskoleklassen redan en del av grundskolan.

Alliansens förslag om en tioårig grundskola skulle i stället innebära att eleverna redan vid sex års ålder skulle undervisas av en grundskollärare, gärna i kombination med en förskollärare. En tioårig grundskola skulle säkra att även de yngsta eleverna får rätt till tidigt stöd och tidig stimulans för att lära sig läsa och skriva.

Alliansen vill se tydliga mål redan från första skolåret när det gäller läsförmåga och att förstå enklare texter. Detta kombinerat med att det blir obligatoriskt att använda ett bedömningsstöd redan från första skolåret innebär bättre förutsättningar att fånga upp både elever som har svårigheter och elever som behöver extra utmaningar. 

Med allmän skolstart vid sex års ålder tydliggörs utbildningsperspektivet och att det är en reell skolstart som är viktig, inte en obligatorisk förskoleklass. 

Utifrån detta vill jag fråga utbildningsministern:

Hur ska elever med svårigheter kunna fångas upp tidigt om det inte finns personal i barnens närhet som har utbildning i att bedöma enskilda barns kunskapsutveckling?

Hur ställer sig ministern och regeringen till ett obligatoriskt bedömningsstöd från första skolåret?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-11-17 Överlämnad: 2014-11-18 Anmäld: 2014-11-19 Sista svarsdatum: 2014-12-02 Svarsdatum: 2015-01-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)