Landsbygdens konkurrensförutsättningar

Interpellation 2014/15:132 av Ulf Berg (M)

av Ulf Berg (M)

till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

 

Regeringen har i sin budgetproposition aviserat att man har för avsikt att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt (kilometerskatt). För dem som bor och verkar på landsbygden är detta mycket oroande.

Sverige är till ytan det tredje största landet i EU, och avstånden mellan norr och söder är de största i hela unionen. Landet är till stora delar glesbefolkat. Vägtransporter är i stor utsträckning det enda alternativ som finns att tillgå.

Den svenska skogsnäringen är en bärande del av ekonomin och skapar, med kringnäringar inräknade, sammantaget omkring 200 000 jobb. I vissa län står skogsnäringen för så mycket som 20 procent av arbetstillfällena. Skogsnäringen är helt beroende av väl fungerande vägtransporter och tydliga regler för dessa för att vara konkurrenskraftig.

En avståndsbaserad vägslitageskatt skulle enligt branschorganisationen Skogsindustrierna kosta skogsnäringen omkring 700 miljoner kronor. Det är en kostnad som minskar konkurrenskraften för en viktig del av svensk ekonomi och slår hårt mot skogslänen.

Mina frågor till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är därför:

Har landsbygdsministern gjort ställningstagandet att en avståndsbaserad vägslitageavgift är gynnsam för svensk konkurrenskraft?

Kommer landsbygdsministern och regeringen att överväga ekonomisk kompensation till de branscher och områden som drabbas av minskad konkurrenskraft?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-14 Överlämnad: 2014-11-15 Anmäld: 2014-11-18 Svarsdatum: 2014-11-28 Sista svarsdatum: 2014-12-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (0 anföranden)