Statens stöd till trossamfund

Interpellation 2014/15:126 av Eva Lohman (M)

av Eva Lohman (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen har i sin budget aviserat ett kraftigt minskat stöd till trossamfunden. Under alliansregeringen har stödet ökat för trossamfunden, men nu aviseras en kontinuerlig minskning fram till 2018. Förslaget för 2015 är 71 miljoner i stöd till trossamfunden. År 2016 beräknar regeringen att stödet hamnar på 64 miljoner, 53 miljoner år 2017 och 46 miljoner år 2018. Totalt handlar det om en minskning på drygt 30 miljoner över hela mandatperioden.

Minskningen motiveras i budgeten med att det görs ”för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar”. Flera samfund, bland annat Frälsningsarmén, har uttryckt sig kritiskt. Samfunden vittnar om att stödet till dem är ett viktigt bidrag för att upprätthålla föreningsliv, frivilligengagemang, åsiktsfrihet och andra demokratiska värden. Det är en viktig del i civilsamhällets roll för ökad integration i samhället.

I en debattartikel den 9 september i tidningen Dagen skrev Gunilla C Carlsson, tidigare ordförande i riksdagens kulturutskott, att en S-ledd regering ska ”verka för fortsatt goda villkor för trossamfunden”. Det är en signal som enligt Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) inte stämmer så bra överens med beskeden i budgetpropositionen. Inte heller de signaler som kultur- och demokratiministern har gett stämmer överens enligt SST.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser kultur- och demokratiministern att vidta för att fortsatt stärka villkoren för trossamfunden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-13 Överlämnad: 2014-11-13 Anmäld: 2014-11-14 Svarsdatum: 2014-11-27 Sista svarsdatum: 2014-11-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)