Förgröningen

Interpellation 2014/15:125 av Anders Forsberg (SD)

av Anders Forsberg (SD)

till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

 

För att kunna få utbetalt gårdsstödet för 2015 behöver man uppfylla en del nya krav. Det största är förgröningsstödet som står för ungefär 30 procent av 2014 års grundstöd. För att få del av detta ska bland annat 5 procent av den totala åkerarealen utgöras av en så kallad ekologisk fokusareal. De nya reglerna bottnar i den europeiska jordbrukspolitiken och en del av syftet är att öka biologisk mångfald.

Stödrätterna kommer att finnas kvar men deras värde kommer att sänkas med 45 procent. Dessa pengar ska i stället föras över till tre nya stöd, nämligen förgröningsstödet som står för 30 procent, stöd till nötkreatur som står för 13 procent och stöd till unga lantbrukare på 2 procent.

 Många bönder och rådgivare är kritiska till förgröningen av jordbrukspolitiken utifrån otydlighet och ett rättssäkerhetsperspektiv. Det kan konstateras att det tillkommer ett stort antal villkor och en ökad administration som inte ger en nämnvärt förbättrad miljö.

Många bönder planerar sin växtodling långt i förväg, vilket till exempel avgör hur mycket gödsel och utsäde som köps in. Det finns flera exempel på gårdar som tack vare den här fina hösten höstsått hela sin areal, och därmed skulle bli diskvalificerade för ett förgröningsstöd, trots att sådana regler ännu inte finns. 


I ett rättssystem går det inte att ha regler som inte är klara vid inträdet av ett system och sedan utfärda kontroller och ställa krav på åtgärder utifrån detta ännu icke-existerande system.

Så mina frågor till ministern är följande:

Hur ser landsbygdsministern på att det fortfarande i november råder oklarheter kring reglerna och tillämpningen av förgröningsstödet inför växtodlingssäsongen 2015?

Vad tänker landsbygdsministern göra för att snabba upp processen och snarast få till stånd tydliga regler och tillämpning av det nya förgröningsstödet?

Mot bakgrund av att det fortfarande råder stora oklarheter kring förgröningsstödet, kan landsbygdsministern tänka sig att verka för att tillämpningen av förgröningstödet förskjuts till SAM-ansökan 2016?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-12 Överlämnad: 2014-11-13 Anmäld: 2014-11-14 Svarsdatum: 2014-11-27 Sista svarsdatum: 2014-11-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)