Hot mot småskalig vattenkraft

Interpellation 2014/15:119 av Annika Qarlsson (C)

av Annika Qarlsson (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Den småskaliga vattenkraften runt om i Sverige har under lång tid bidragit med miljövänlig energi och bidrar alltjämt med det. Verksamheterna bygger på allt från vattendomar från sent 1800-tal till tillstånd som dateras tillbaka till 1400-talet.  Det är gammal beprövad kunskap som nu med ny modern teknik som effektivare tar till vara kraften i vattnet som rinner genom landskapet – teknik som används för att lokalt utveckla arbetstillfällen och förädla produkter från närområdet.

Nossan är ett av alla vattendrag med små kraftverk som i Essunga kommuns turistbroschyr beskrivs som ett av Europas artrikaste vattendrag. Trots att samma vattendrag under århundranden varit källa för sågverk längs ån så är artrikedomen stor. Det brukar annars vara ett av argumenten mot verksamheterna.

Men nu har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tänkt sig något annat. Många ägare till vattenkraftverk har på senare tid fått brev från länsstyrelsen. I breven uppmanas kraftverksägare, med hot om vite, att söka tillstånd enligt miljöbalken. Ett tillstånd med miljöprövning är kostsamt, och kostnaden är inte relaterad till omsättning eller det faktum att det redan finns gamla tillstånd. Det går i stället att göra förbättringar för biologisk mångfald med enkla medel. Det finns flera exempel på det runt om i landet. Bakgrunden till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns agerande är ett utslag i mark- och miljödomstolen. Andra länsstyrelser har valt att agera annorlunda, på ett sätt som inte slår ut de små vattenkraftverken.

Samtidigt pågår nu en utredning om den småskaliga vattenkraften i Miljödepartementet som är kopplad till arbetet med EU:s vattendirektiv, som tidigare i vår fick ett tilläggsdirektiv från den då sittande regeringen (dir. 2014:38). Det har ännu inte landat för beslut. Det skulle kunna vara skäl nog för länsstyrelsen att avvakta utredningen innan man agerar som man nu gör. 

Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas. I nästa steg måste hänsyn tas till att det är verksamheter som har tillstånd, och den eventuella tillståndsprövning som ska ske måste vara till skälig kostnad i relation till omsättningen. 

Man kan undra om det är rimligt att regeringens förlängda arm agerar så att småskalig vattenkraft stänger ned.¶

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

Hur ser klimat- och miljöministern och regeringen på den småskaliga vattenkraften?

Är ministern och regeringen beredd att ta initiativ till någon generell åtgärd med anledning av tillståndsprocesserna?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-11 Överlämnad: 2014-11-12 Anmäld: 2014-11-13 Svarsdatum: 2014-11-27 Sista svarsdatum: 2014-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)