Hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin

Interpellation 2014/15:116 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Sverige är ett av de ledande länderna i världen på förnybar energi. Mycket har kommit genom naturligt goda förutsättningar i form av vattenkraftsresurser, goda vindlägen och riklig tillgång på biomassa. Men minst lika mycket härrör från vår förmåga att utnyttja dessa resurser i Sverige. Under alliansregeringens tid har den förnybara energin haft en stark utveckling. I dag är andelen förnybar energi i vår energianvändning över 50 procent och andelen förnybar energi i våra transporter över 15 procent.

Biobränslen är i dag vår största energikälla i Sverige och står för mer än en tredjedel av vår energianvändning. Den är numera större än oljan. Inte minst förnybar energi från skogen är en väsentlig del av dessa biobränslen. De flesta biobränslen kommer, direkt eller via skogsindustrin, från skogen. Det är också en av de energikällor som har stor potential för framtiden, då vi har såväl god nettotillväxt i den svenska skogen, liksom en snabb utveckling av till exempel förnybara drivmedel från skogsråvara.

Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2015 att man skyndsamt vill påbörja arbetet med att införa en vägslitageskatt baserad på avstånd.

En sådan skatt har debatterats och utretts under lång tid. Det står klart att en sådan skatt kommer att medföra ökade kostnader för gods som transporteras långt, inte minst i glesbygd. Ett typiskt sådant gods är biobränslen. Biobränslen är gods som inte bara produceras där det finns få alternativ till vägen utan som även har såväl stora volymer som små ekonomiska marginaler. En merkostnad för att transportera biobränslen ökar sannolikheten för att de blir olönsamma. 

En studie som nyligen gjorts av forskningsinstitutet Skogforsk för skogsindustrin pekar på att de ökade transportkostnader som en vägslitageskatt medför skulle innebära att stora områden blir olönsamma för uttag av primära skogsbränslen, motsvarande drygt 10 procent av den tillgängliga volymen.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson följande:

Hur ser klimat- och miljöministern på att vägslitageskatten kan medföra en negativ klimatpåverkan om uttaget av förnybara bränslen från skogen minskar?

Hur stor minskning av klimatnyttorna kan vi enligt ministern räkna med per procent olönsam skogsråvara till följd av vägslitageavgiften?

Vad avser ministern att göra för att en kommande vägslitageskatt inte ska motverka användningen av förnybara bränslen från skogen?

Finns det andra områden som ministern ser kan motverka de negativa effekterna av vägslitageavgiften på uttaget av förnybara bränslen från skogen, exempelvis längre fordon?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-11-11 Överlämnad: 2014-11-12 Anmäld: 2014-11-13 Sista svarsdatum: 2014-11-26 Svarsdatum: 2014-12-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)