Vattenfall i fritt fall

Interpellation 2014/15:115 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Vattenfall har gått från att vara en vinstmaskin till att bli ett statligt sorgebarn. Det är tydligt att det i brett samförstånd över blockgränserna tidigare har spenderats stora summor för att bygga Vattenfall starkt på den europeiska energimarknaden. Tyvärr har detta inte skett genom satsningar på förnybara bränslen utan snarare inom områdena fossil energi och kärnkraft.

Alliansregeringen har nu lagt fram sin budget, och där välkomnar vi Vattenfalls planer på att sälja delar av den utomnordiska verksamheten. Vi ser gärna att Vattenfall delas upp i två delar, varvid staten behåller verksamheten i Norden och säljer den del som ligger utanför i helhet eller uppstyckat. Det skulle ge ett tydligare fokus på var bolaget bör investera, och det ger också ytterligare incitament att satsa på förnybar energi.

Från regeringen har det dock varit väldigt dubbla och diffusa besked i frågan. Vattenfall har själva sagt att man vill sälja brunkolsverksamheten i Tyskland. Näringsministern sade då att han välkomnade beslutet i styrelsen, medan Miljöpartiet har argumenterat för att det inte finns några köpare, trots att andra energibolag visat öppet intresse. Miljöpartiet vill i stället lägga ned verksamheten.

Om kraftverken läggs ned i stället för att säljas vidare skulle det innebära kostnader på många miljarder kronor för den svenska staten. Det ställer också frågan om det är den typ av miljöpolitik som fungerar bäst – att svenska staten ska spendera pengar på att köpa kolkraftverk för att lägga ned dem. Pengar som i stället skulle kunna användas till att göra Sverige till Europas gröna batteri genom utbyggd förnyelsebar energi här med ökad överföringskapacitet mot kontinenten.

Mina frågor till närings- och innovationsminster Mikael Damberg blir därför:

Hur ser ministerns och regeringens planer ut för Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland?

Är det hela regeringens uppfattning att man välkomnar beslutet från Vattenfalls styrelse att leta köpare till brunkolsverksamheten?

I Brandenburg och Sachsen vill man ha besked före årsskiftet kring Vattenfalls planer för att kunna planera långsiktigt. Vilka besked om tidpunkter kan närings- och innovationsministern ge dem?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-11 Överlämnad: 2014-11-11 Anmäld: 2014-11-12 Svarsdatum: 2014-11-25 Sista svarsdatum: 2014-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)