Högskolan Dalarnas framtid

Interpellation 2011/12:58 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 24 oktober

Interpellation

2011/12:58  Högskolan Dalarnas framtid

av Peter Hultqvist (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Högskolan Dalarna förlorar i statsbudgeten för 2012 37 miljoner kronor. För 2013 handlar det om 16 miljoner kronor. Det är kännbara ekonomiska försämringar. Risken är uppenbar att detta enbart är början på en process där Högskolan Dalarna och andra regionala högskolor successivt tvingas avstå resurser för att de traditionella lärosätena ska ges utvecklingsmöjligheter.

De regionala högskolorna byggdes upp för att bidra till en höjd utbildningsnivå över hela landet och därmed skapa bättre förutsättningar för såväl offentlig som privat sektors regionala utveckling. Nu ser vi förändringar av examenskriterier, utformning av stimulansbidrag och påstötningar om organisatoriska förändringar som stärker de gamla stora universiteten på de regionala högskolornas bekostnad.

Min fråga till utbildningsministern är:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att stärka de regionala högskolornas roll inom utbildningssystemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-24 Anmäld: 2011-10-25 Besvarad: 2011-11-10