Verksamhetsredogörelse Stadsrådsarvodesnämnden 2013

Framställning / redogörelse 2013/14:SN1

Redogörelse till riksdagen

2013/14:SN1

Verksamhetsredogörelse

Stadsrådsarvodesnämnden 2013

Till riksdagen

Stadsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm den 13 februari 2014

Ove Nilsson

Cecilia Bohlin

1

20 13/14 :SN1 VER KSAM HETSR EDOGÖR ELSE STADSR ÅDSAR VODESNÄM NDEN 2013

1. Inledning

Statsrådsarvodesnämnden är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden har två uppgifter. Den ena är att fastställa månadsarvoden för statsråden. Den andra är att besluta om avgångsersättning till statsråd som avgår från sin befattning.

Statsrådsarvodesnämndens verksamhet styrs av bestämmelserna i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. och i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden. För ärendehandläggningen gäller bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223). Nämnden har dessutom antagit en arbetsordning.

2. Sammansättning

Statsrådsarvodesnämnden består av en ordförande och två ledamöter. De väljs av riksdagen. Bestämmelser om detta finns i 8 kap. 4 § riksdagsordningen.

Under 2013 har nämnden haft följande sammansättning:

F.d. kanslichefen Ove Nilsson, ordförande

F.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg

F.d. riksdagsdirektören Anders Forsberg

Som nämndens sekreterare tjänstgjorde under perioden den 1 januari-30 september 2013 kammarrättsrådet Elisabet Reimers. Från och med den 1 oktober 2013 tjänstgjorde kammarrättsrådet Cecilia Bohlin.

Arvoden till ordföranden och övriga ledamöter utgår i enlighet med 1 a § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ med ett årsarvode som uppgår till en i lagen angiven procent av månadsarvodet som riksdagsledamot. Sekreterarens arvode fastställdes av nämnden.

3. Sammanträden

Under året har Statsrådsarvodesnämnden haft sex sammanträden.

4. Beslut om arvoden till statsråd

Enligt 1 § första stycket lagen om arvoden till statsråden m.m. ska arvoden till statsråden betalas månadsvis med ett belopp som fastställs av Statsrådsarvodesnämnden.

Nämnden strävar efter att anpassa arvodena till en rimlig och allmänt godtagbar nivå. Inför besluten om arvoden studerar nämnden bl.a. det allmänna löneläget och följer utvecklingen på arbetsmarknaden. Nämndens beslut

2

VER KSAM HETSR EDOGÖR ELSE STADSR ÅDSAR VODESNÄM NDEN 20 13 2013 /14 :SN1

bereds genom att underlag i form av lönenivåer för exempelvis riksdagsledamöter, Riksdagens ombudsmän, Riksdagens revisorer och statliga myndighetschefer hämtas in. Vidare beaktas arvodesnivåerna i de nordiska parlamenten och regeringarna. Därutöver beaktas det allmänna konjunkturläget och avtalsrörelsen.

Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att arvode fr.o.m. den 1 juli 2013 ska utgå till statsministern med 152 000 kronor per månad och till vart och ett av övriga statsråd med 121 000 kronor per månad.

Nämndens beslut om arvoden får enligt 16 § lagen med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden inte överklagas.

5. Beslut om avgångsersättning

Enligt 1 § andra stycket lagen om arvoden till statsråden m.m. beslutar Statsrådsarvodesnämnden om avgångsersättning till statsråd.

Enligt de riktlinjer som antagits av nämnden kan ett statsråd som lämnar sin befattning som statsråd och som ansöker om avgångsersättning få sådan ersättning under ett år. Avgångsersättning lämnas med samma belopp som den ersättningsberättigade uppbar i arvode vid avgången. Om särskilda skäl föreligger kan avgångsersättning lämnas under längre eller kortare tid än ett år eller begränsas till beloppet.

Under året har två statsråd lämnat sina uppdrag som statsråd och efter ansökan beviljats avgångsersättning.

Nämndens beslut om avgångsersättning får enligt 16 § lagen med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden inte överklagas.

6. Kostnader

Kostnaderna för nämndens verksamhet betalas från anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag under utgiftsområde 1. Under verksamhetsåret uppgick kostnaderna för nämnden till 157 886 kronor.

7. Övrigt

Statsrådsarvodesnämnden har under året besvarat remissen Omställningsstöd för riksdagsledamöter (2012/13:URF1).

I 5 § lagen med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden anges att nämnden ska besluta om en arbetsordning. I arbetsordningen ska nämnden meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande nämndens organisation, arbetsfördelning, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden samt formerna i övrigt för verksamheten. Nämnden har under året beslutat om en arbetsordning.

3

20 13/14 :SN1 VER KSAM HETSR EDOGÖR ELSE STADSR ÅDSAR VODESNÄM NDEN 2013

Nämnden har samrått med konstitutionsutskottets kanslichef och chefen för statlig arbetsgivarpolitik vid Socialdepartementet i frågan om framtida reglering av statsråds avgångsersättning.

Nämnden har ingått en överenskommelse med Riksdagsförvaltningen om kanslistöd.

Fyra brev med förfrågningar från allmänheten har besvarats.

4 Elanders, Stockholm 2014
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2014-02-18 Bordläggning: 2014-02-21 Hänvisning: 2014-02-25 Motionstid slutar: 2014-03-10