Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2021

Redogörelse 2021/22:RAN1

Redogörelse till riksdagen 2021/22:RAN1

Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2021

Till riksdagen

Riksdagens ansvarsnämnd ska enligt 4 § andra stycket lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter varje år lämna en redogörelse till riksdagen.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under 2021.

Stockholm den 22 februari 2022

Anders Perklev

ordförande

Jens Wieslander

sekreterare

1

2021/22:RAN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS ANSVARSNÄMND 2021

Ansvarsnämndens uppgifter

Nämnden beslutar i frågor om disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen (1994:26) om offentlig anställning samt om avskedande enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd i fråga om vissa högre befattningshavare hos riksdagen och dess myndigheter. Det gäller arbetstagare som ska anställas genom beslut av riksdagsstyrelsen, den administrativa direktören, avdelningscheferna och sekretariatscheferna hos Riksbanken samt kanslichefen och byråchefen eller den som upprätthåller motsvarande funktioner hos Riksdagens ombudsmän (JO). Nämnden prövar dock inte anmälningar från enskilda utan bara från anställningsmyndigheten eller JO.

De grundläggande bestämmelserna för nämnden finns alltså i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter. Riksdagsstyrelsen beslutade den 18 mars 2009 om en föreskrift (RFS 2009:1) med instruktion för Riksdagens ansvarsnämnd.

Sammansättning och organisation

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden och vice ordföranden ska det finnas en personlig ersättare. Vid nämnden tjänstgör en sekreterare. Det är riksdagsstyrelsen som utser nämndens ledamöter och sekreterare. Under 2021 hade nämnden följande sammansättning:

hovrättspresidenten Anders Perklev, ordförande f.d. justitierådet Karin Almgren, vice ordförande riksdagsledamoten Annelie Karlsson

f.d. riksdagsledamoten Gunnar Hedberg chefsjuristen Heléne Robson.

Som sekreterare vid nämnden tjänstgjorde hovrättsrådet Jens Wieslander. Förordnandena för dessa personer, förutom för Jens Wieslander, avser perioden 2019–2021.

Nämnden har ingen anställd personal. Chefssekreteraren Marie Karlsson vid Svea hovrätt har svarat för nämndens kanslifunktion. Nämnden får vidare använda Svea hovrätts lokaler för sin verksamhet.

Verksamheten under 2021

Riksdagens ansvarsnämnd har inte fått in någon anmälan som har lett till prövning i sak sedan 2002. Under 2021 har två remisser besvarats och en enskild anmälan avskrivits utan åtgärd. I övrigt har inget ärende behandlats.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS ANSVARSNÄMND 2021 2021/22:RAN1

Kostnader under 2021

Kostnaderna för verksamheten under året har uppgått till 7 349 kronor för arvode till ordföranden enligt 1 b § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Motsvarande kostnader för 2020 uppgick till 7 191 kronor.

3

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-02-11 Bordlagd: 2022-02-15 Hänvisad: 2022-02-16 Motionstid slutar: 2022-03-02

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.