Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn 2021

Redogörelse 2021/22:NL1

Redogörelse till riksdagen 2021/22:NL1

Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn 2021

Till riksdagen

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn ska enligt 12 § lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden även redovisa sina kostnader.

Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen.

Stockholm i februari 2022

Anders Lindström ordförande

Martin Brandorf sekreterare

1

2021/22:NL1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR NÄMNDEN FÖR LÖN TILL RIKSDAGENS OMBUDSMÄN OCH
  RIKSREVISORN 2021

Bakgrund

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn (i fortsättningen nämnden) är en självständig myndighet under riksdagen. Nämnden har till uppgift att bestämma lön, avgångsersättning och övriga anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän, riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och en tillförordnad riksrevisor. Nämndens verksamhet styrs av bestämmelserna i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn. För ärendehandläggningen gäller i övrigt bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900). Nämnden har också antagit en arbetsordning.

Sammansättning

Ledamöterna i nämnden utses av riksdagen. Bestämmelser om detta finns i 13 kap. 16 § riksdagsordningen.

Under 2021 hade nämnden följande sammansättning:

f.d. generaldirektör Anders Lindström, ordförande f.d. chefsjurist Christina Striby

f.d. biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson.

Som sekreterare i nämnden tjänstgjorde Martin Brandorf, som även är föredragande i arbetsmarknadsutskottet.

Arvoden till ordföranden och övriga ledamöter lämnas i enlighet med 1 a § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Årsarvodet uppgår till den procentsats av månadsarvodet för riksdagsledamöter som anges i lagen. Sekreterarens arvode fastställs av nämnden.

Sammanträden

Under verksamhetsåret har nämnden haft tre sammanträden.

Beslut om löner och anställningsförmåner

Nämnden reviderar årligen lönerna till riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och justitieombudsmännen. Revisionen bereds genom att sekreteraren tar fram uppgifter om aktuella avtal som träffats på arbetsmarknaden med tonvikt på de offentliga avtalsområdena. Vidare sammanställs viss statistik för att möjliggöra jämförelser med löneläget för likartade högre befattningar på det statliga området.

Före nämndens interna överläggningar får de berörda tjänstemännen möjlighet att gemensamt myndighetsvis kommentera sin verksamhet, viktigare händelser och förändringar inom sitt område. De kan då också ge sin syn på lönesituationen.

2

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR NÄMNDEN FÖR LÖN TILL RIKSDAGENS OMBUDSMÄN OCH 2021/22:NL1
RIKSREVISORN 2021  

Nämnden har beslutat att riksrevisorn sedan den 1 juli 2021 har en månadslön om 173 900 kronor. Detta innebär en löneökning med ca 2,3 procent jämfört med föregående år. För riksrevisionsdirektören har nämnden beslutat att denne sedan den 1 juli 2021 har en månadslön om 133 000 kronor. Detta innebär en löneökning med ca 2,3 procent jämfört med föregående år.

Nämnden har beslutat att justitieombudsmännen sedan den 1 januari 2022 har en månadslön om 130 600 kronor och chefsjustitieombudsmannen en månadslön om 140 800 kronor. Detta innebär löneökningar med ca 2,5 procent jämfört med föregående år.

Nämndens beslut om arvoden får enligt 16 § lagen med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn inte överklagas.

Kostnader

Verksamhetsutfall

Kronor

  2020 2021
Kostnader för ledamöter och personal 173 121 171 456
Övriga driftskostnader 1 092 2 246
Summa 174 213 173 702

3

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-02-22 Bordlagd: 2022-02-22 Hänvisad: 2022-02-23 Motionstid slutar: 2022-03-09

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.