Förslag 1993/94:RR9

Förslag 1993/94:RR9

Förslag till riksdagen

1993/94:RR9

Riksdagens revisorers förslag angående
arbetsmarknadspolitiken

1993/94

RR9

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning angående arbets-
marknadspolitik.

1 Inledning

Riksdagens revisorer har granskat arbetsmarknadspolitiken. Resultatet
av granskningen har redovisats i rapporten 1993/94:1 Arbetsmarknads-
politik — en granskning av åtgärder mot arbetslöshet. Yttranden har
inhämtats över rapporten. Rapporten och en sammanfattning av re-
missyttrandena bifogas denna skrivelse. I skrivelsen behandlas frågor
som rör avvägningen mellan olika åtgärdsinsatser, fördelning av resur-
ser och ansvar, uppföljning och kontroll, AMS vetenskapliga råd samt
ersättningsnivåer och bidragssystem.

Granskningsrapporten kommer i enlighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-03-29 Bordläggning: 1994-03-29 Hänvisning: 1994-03-30 Motionstid slutar: 1994-04-18

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (6)