REVISORERS BERÄTTELSE

Framställning / redogörelse 1963:RB

RIKSDAGENS

REVISORERS BERÄTTELSE

över den år 1962

av dem verkställda granskningen av

RIKSBANKEN

STOCKHOLM 1962

ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

3

Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed
avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och
förvaltning som finnes föreskriven i 6 § av den för riksdagens revisorer gällande
instruktionen.

Riksbankens räkenskaper för år 1960 är granskade av förra årets revisorer,
och vid 1962 års riksdag har ansvarsfrihet blivit fullmäktige i riksbanken
beviljad dels för förvaltningen under år 1960, dels ock för de beslut
och åtgärder som finnes antecknade i fullmäktiges protokoll från och
med den 10 januari 1961 till och med den 9 januari innevarande år. Den nu
förrättade granskningen har till följd härav omfattat riksbankens räkenskaper
för år 1961 och därjämte den del av det löpande årets förvaltning som
är redovisad i fullmäktiges protokoll från den 10 januari till den 6 september
1962. Stockholm den 15 december 1962.

GÖRAN PETTERSON
ERIK BRANDT
EMIL NÄSSTRÖM
CARL S:SON SCHMIDT

GUST. ELOFSSON
S. G. W. WAHLUND
JON N. JONSSON
OLOF HAMMAR

P. A. SKÖLDIN
EINAR H^EGGBLOM
A. GILLSTRÖM
CARL ESKILSSON

jPer Dahlberg

f621342

4

Riksbankens rörelse under år 1961

Från riksbankens utgående balansräkning meddelas här följande huvudposter: -

Tillgångar

196° 1%1

375 340 493:92 Guldbehållning.................................. kr, 397 707131:36

505 694126: 78 Övervärde å guld................................ , 535 828 571:37

881 034 620: 70 933 535 702; 73

1184 864 600: Utländska statspapper .......................... » 1998 334375.__

158 046 743:86 Utrikes växlar.................................. » 126 463 385:59

Fordringar hos utländsk bank eller bankir, netto 211

343 379:42 belopp........................................ , 259 967 778:67

10 771198:75 Övriga utländska tillgångar...................... » 10 770 992:29

1 565 025 922:03 2 395 563 531:55

4 350 000 000: Skattkammarväxlar ............................ » 4 495 000 000:

1 654 821350: Statens och hypoteksinrättningars obligationer____ » 1 597 016 025:

6 004 821350:- 5 702016 025:

2 046 881: 62 Diskonterade växlar ............................ » 4 534 §59.95

4 225 267: 05 Hypotekslån.................................... » 4 399 41O: 40

58 458 744:14 Avbetalningslån ................................ * 56 g78 g21: 78

64 730 892:81 63 312 883:13

Hos riksgäldskontoret innestående pensionsfonds 6

767 843:18 medel ........................................ » 6 767 843:18

17 163 626:69 Skiljemynt...................................... ,, 17 724878:42

14 554 586: 21 Inhemska bankers checkar, postremissväxlar m. m. * 18 511377: 51

139 064 975:30 Övriga tillgångar................................. 118 164 278: 01

775 981500: Sveriges kvot i Internationella valutafonden........ » 775 981500:

Sveriges andel i Internationella återuppbyggnads 103

464 200: bankens grundfond, inbetalt belopp.............103 464 200:

9 572 609 516: 92 Summa kr. 10 135 042 219:53

Skulder

1960 1961

G 559 044 246: Utelöpande sedlar .............................. kr. 6 870 148 171:

3 813 733:24 Utelöpande postremissväxlar...................... » 10 436125:01

118 256 532:55 Checkräkning (statliga myndigheter).............. * 209 359809:73

154 471697:04 * (bankaktiebolag) .................. » 162 553 302:37

1 485 477: 71 » (andra insättare) .................. * 1 592 879:32

274 213 707: 30 373 505 991; 42

175 906:56 Depositions- och kapitalräkning .................. » 175 906:56

Innestående särskilda londmedel.................. » 15395 937:50

4 408138:21 Investeringskontomedel.......................... » 2 132 839:37

7 404 733:95 Skogskontomedel................................ » 6 374 356:03

1143 502 020:74 Medel å konton för investering i skogsbruk och rörelse » 1229 883 991: 50

1 155 490 799:46 1 253 963 030:96

615 075173:04 Kursdifferenskonto .............................. * 686 842 392:07

45 595 991:53 Övriga skulder.................................. » 115 001439:39

50 000 000: - Grundfond...................................... * 50 000 000:

65 000000: Avbetalningslånefond.......................... » 65 000 000:

20 000 000: Reservfond .................................... * 20 000 000:

6 767 843:18 Pensionsfonder.................................. » 6 767 843:18

809 646:11 Balanserade vinstmedel från föregående år........ » 442 320: 01

194 632 673:90 Vinst för året .................................. * 230 371801:21

337 210 163:19 372 581 964:40

581 822 539:95 Internationella valutafonden...................... * 452 460 931: 20

343163: 21 Internationella återuppbyggnadsbanken .... >__102 174: 08

9 572 609 516:92 Summa kr. 10135 042 219: 53

1 Därav preliminära avgifter för 1960 till den allmänna tilläggspensioneringen kr. 247 000:.

2 Därav preliminära avgifter för 1961 till den allmänna tilläggspensioneringen kr. 324 000:
)efter avdrag av för mycket inbetalda avgifter för 1960).

Vissa inom linjen förda tillgångar

1960 1961

158 037:81 Riksbankens mynt- och medaljsamling .......... kr. 158 037:81

Taxeringsvärdet av riksbankens fastigheter vid resp.

20 511400: årsslut...................................... * 20 238 400:

1800 000: Aktier i Internationella Banken i Basel1 ........ » 1800 000:

42 716 679:69 Vissa utländska obligationer och fordringar ...... »__40 996 283:55

65186117:50 Summa kr. 63192 721:36

1 Hela aktieinnehavet utgör Schw. Frcs 10 000 000: (4 000 st. aktier å Schw. Frcs 2 500:).
Av likviden härför har 25 % erlagts.

6

Såsom riksbankens inkomster och vinster samt utgifter och förluster
å den egentliga riksbanksrörelsen redovisas följande huvudposter:

Inkomster och vinster

1960 1961

118 918:04 Diskonto å växlar .............................. kr. 112 642:73

10 701718:94 Räntor å hypotekslån in. m..................... . 11698136:50

3 102 284: 70 Räntor å avbetalningslån........................ » 3 266 853:13

Inbetalningar å inom linjen förda eller avskrivna
7 873:34 lånefordringar ................................ * 799.77

13 930 795:02 15 078 432: 07

64 097 091:15 Av utrikesrörelsen uppkommen vinst ............ » 80 391025: 28

Inkomst av svenska statspapper och obligationer,

137 893120: 40 efter nedskrivningar .......................... 155 757 937. 79

70 077: 21 Provisioner m. m............................... » 708 033:39

5 208:86 Courtage å obligationer.......................... » 70 459:70

Ränta å hos riksgäldskontoret innestående pensions 304

552:94 fondsmedel .................................. 357 927.35

386 667:28 Avgifter för i förvar mottagna depositioner ...... » 426 609:40

Ersättning för förvaltning av statens bosättnings 269

724: lånefond...................................... » 246198:

Ersättning för förvaltning av statens egnahems 168

458:50 lånefond m. fl. fonder ........................ » 757 5go: 50

Köpeskilling för försålda fastigheter.............. » 430 000:

390 608: 38 Inkomster av fastigheter ........................ ,, 337 207; 43

2 755:94 Kassaöverskott.................................. , 4 993.33 * 1

129 472:28 Diverse ........................................ » 28 701:35

139 620 645:79 157 908 802:05

217 648 531: % Summa kr. 253 378 259:40

Utgifter och förluster

196° 1961

518 989: 39 Räntor å inlåningsräkningar .................... kr. 1041085:50

11703 774: Arvoden och avlöningar ........................ » 12 216 775-94

3 002 957: 98 Pensioner ...................................... » 3 229 784- 40

3 565 268:08 Förvaltningsutgifter ............................ ,, 3 337 275; 94

24868:61 Övriga utgifter.................................. * 138 196-41

3 000 000: Kostnader för sedeltryckeriet.................... » 2 000 000:

1 200 000: Kostnader för pappersbruket .................... » 7 000 000:

23 015 858:06 Summa kr. 23 006 458:19

194 632 673:90 Vinst .......................................... kr. 230 371801:21

217 648 531: 96 Summa kr. 253 378 259: 40

7

Riksbankens pappersbruk

Balansräkningen den 31 december 1961 visar följande:

Tillgångar

1960 1961

31 366: 64 Kassa och postgiro .................................. kr. 102 095: 77

333 611: 28 Fordringar........................................... 409 339:41

812 430:55 Färdiglager.......................................... * 878 647:48

533 057:34 Förråd.............................................. » 649 375:36

339 924: 30 Varor under arbete................................... 443 284: 73

2 482 820:05 Maskiner och inventarier ............................ * 2 296 891: 59

296 387:81 Nyanläggningar under arbete ........................ » 380 676:60

963 283: 07 Fastigheter................................... »_983 443:03

5 792 871: 04 Summa kr. 6 143 753: 97

Skulder

46 608: 91 Leverantörer........................................ kr. 146 881:06

44 498: 56 Avlöningar för december månad...................... * 37 097: 20

92193: Skattemedel ........................................ » 85151:

5 609 570: 57 Kapital ............................................ » 5 874 624:71

5 792 871: 04 Summa kr. 6 143 753:97

Vinst- och förlusträkningen visar följande:

Kostnader

1846 496:07 Löner .............................................. kr. 1940 073:66

361 854:46 Pensioner .......................................... » 364 220:69

1339 409:46 Material............................................ » 1290 870:19

269 669: 85 Avskrivningar ...................................... 280 628: 62

861 412:05 Omkostnader........................................ * 885 535: 36

117 455: 40 Diverse ..................................... »__108 924: 21

4 796 297:29 Summa kr. 4 870 252:73

Intäkter

3 478 257:85 Försäljning av annat papper än sedelpapper .......... kr. 3762 373:94

218 403: 82 Inkomst av fastigheter .............................. * 203 355: 57

799 132:12 Kostnad för sedelpapper....................... __734 945: 86

4 495 793: 79 Summa kr. 4 700 675: 37

ökning resp. minskning under året av lager av hel +

300 503: 50 och halvfabrikat .................................. kr. + 169 577: 36

4 796 297: 29 Summa kr. 4 870 252: 73

8

Riksbankens sedeltryckeri

Balansräkningen den 31 december 1961 visar följande:

1960

160 446:52

Tillgångar

Kassa, checkräkning och postgiro .....

........... kr.

1961

279342:90

222 775: 33

Diverse debitorer.....................

258 086: 04

119603: 49

Förråd...............................

162 628:60

124 242: 55

Beställningar under arbete ...........

221 713: 90

1 808 200:

Maskiner och inventarier .............

1 498 600:

730000:

Fastighet (tax.värde 1 500 000 kr.) ...

676 000:

3 165 267:89

Summa kr.

3 096 371:44

193 774: 25

Skulder

Diverse kreditorer ...................

........... kr.

186 632: 45

2 971493:64

Kapital .............................

2 909 738:99

3 165 267:89

Summa kr.

3 096 371: 44

Vinst- och förlusträkningen visar följande:

Kostnader

1477 629:
181 741: 97
347 981: 03
142 765: 73
49 000:
708 254: 56

Löner .......................................... kr.

Pensioner ...................................... »

Material........................................ >

Avskrivningar å maskiner och inventarier........ »

Avskrivning å fastighet ........................ »

Övriga omkostnader ............................ »

1 519 912:65
192 467: 99
428 358: 71
432 888:23
54 000:
527 153:35

2 907 372: 29

Summa kr.

3 154 780:93

Intäkter

903 683: 08

4 377:14

1 809 259: 46
158 062: 98

Försäljningar av annan tillverkning än för riksbanken kr.

Kassarabatter .................................. »

Riksbankens självkostnader för sedeltryckning .... >

Övrig tryckning m. m........................... #

988 542:37
7 012: 56
1 916 286:59
145 468: 06

2 875 382: 66

31 989: 63

Transport kr.

Ökning av beställningar under arbete ............ >

3057 309: 58

97 471:35

2 907 372: 29

Summa kr.

3 154 780:93

9

Sedeltrycket har omfattat följande antal sedlar, nämligen:

1960 1961

11 700 000 st. av 100-kronors valör ................................ 13 500 000 st.

6 750000 * * 50- * » ................................ 1800000 »

11616 200 » * 10- » » ................................ *

16 219400 » » 5- .................................. 20 795 600 »

46 285 600 st. eller sammanlagt .................................... 36 095 600 st.

Tillstyrkan av ansvarsfrihet

Till fullgörande av föreskriften i 19 § av gällande instruktion får revisorerna
anmäla, att revisorerna för sin del tillstyrker att ansvarsfrihet för
riksbankens förvaltning under den tid revisionen omfattat beviljas fullmäktige.

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.